Izbor presuda Suda Europske unije

Sud Europske unije osnovan je 1952. Osnovna mu je zadaća jedinstveno tumačenje i primjena prava Europske unije. Sud Europske unije čine dva suda: Sud (Court of Justice) i Opći sud (General Court). Sud čini 28 sudaca, po jedan sudac iz svake države članice. U radu im pomaže 11 nezavisnih odvjetnika, čija je zadaća davati Sudu stručnu ocjenu ("mišljenje") o tumačenju i primjeni prava u rješavanju konkretnog predmeta. Sud kontrolira zakonitost akata institucija Unije i presuđuje poštuju li države članice obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Također, na zahtjev nacionalnih sudaca, tumači pravo Unije i jamči poštovanje prava pri tumačenju i primjeni Ugovora.


Na sljedećoj poveznici možete pronaći korisne informacije o Sudu Europske unije: Službena stranica Suda Europske unije


U nastavku pronađite izbor presuda Suda Europske unije iz područja javne nabave.
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S protiv BibMedia A/S

Zahtjev za prethodnu odluku - Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga - Direktiva 2014/24/EU - Članak 18. - Načela jednakog postupanja i transparentnosti - Članak 46. - Razdjela ugovora u grupe - Mogućnost dana ponuditelju koji je podnio drugu ekonomski najpovoljniju ponudu da mu se ugovor dodijeli pod uvjetima za ekonomski najpovoljniju ponudu
INGSTEEL spol. s r. o. protiv Úrad pre verejné obstarávanie
 
Zahtjev za prethodnu odluku - Postupci kontrole u području sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima - Direktiva 89/665/EEZ - Članak 2. stavak 1. točka (c) - Naknada štete ponuditelju koji je nezakonito isključen iz postupka javne nabave - Doseg - Gubitak prilike
CROSS Zlín
 
Zahtjev za prethodnu odluku - Pravni lijekovi koji se odnose na ugovore o javnoj nabavi robe i javnim radovima - Direktiva 89/665/EEZ - Pristup postupcima pravne zaštite - Članak 2. stavak 3. i članak 2.a stavak 2. - Obveza država članica da predvide žalbeni postupak sa suspenzivnim učinkom - Prvostupanjsko žalbeno tijelo - Žalba na odluku o dodjeli ugovora - Članak 2. stavak 9. - Tijelo nadležno za postupke pravne zaštite koje nije pravosudne naravi - Sklapanje ugovora o javnoj nabavi prije podnošenja tužbe protiv odluke tog tijela - Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Djelotvorna sudska zaštita
Infraestruturas de Portugal i Futrifer Indústrias Ferroviárias 

Zahtjev za prethodnu odluku - Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga - Direktiva 2014/24/EU - Članak 57. stavak 4. prvi podstavak točka (d) - Javna nabava u sektoru prijevoza - Direktiva 2014/25/EU - Članak 80. stavak 1. - Fakultativne osnove za isključenje - Obveza prenošenja - Sporazumi koje je sklopio gospodarski subjekt kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja - Nadležnost javnog naručitelja - Utjecaj ranije odluke tijela za zaštitu tržišnog natjecanja - Načelo proporcionalnosti - Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Pravo na djelotvoran pravni lijek - Načelo dobre uprave - Obveza obrazlaganja
Obshtina Razgrad

Zahtjev za prethodnu odluku - Ugovori o javnoj nabavi - Europski strukturni i investicijski fondovi - Izvršenje ugovora o nabavi - Direktiva 2014/24/EU - Članak 72. - Izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja - Izmjena roka za izvršenje - Značajna izmjena - Nepredvidive okolnosti
EVN Business Service i drugi

Zahtjev za prethodnu odluku - Javna nabava - Postupci pravne zaštite u području javne nabave - Direktiva 2014/25/EU - Članak 57. stavak 3. - Naručitelj sa sjedištem u državi članici različitoj od one u kojoj je sjedište središnjeg tijela za nabavu koje djeluje u njegovo ime i za njegov račun - Pristup postupcima pravne zaštite - Mjerodavna postupovna pravila i nadležnost tijelâ za pravnu zaštitu
Lloyd’s of London protiv Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Članci 49. i 56. UFEU‑a – Direktiva 2004/18/EZ – Razlozi za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Usluge osiguranja – Sudjelovanje različitih udruženja članova Lloyd’s of London u istom postupku javne nabave – Potpis ponuda od strane generalnog predstavnika Lloyd’s of London za dotičnu državu – Načela transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije – Proporcionalnost
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Ecoservice projektai” UAB, prethodno „Specializuotas transportas” UAB

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2004/18/EZ – Provedba postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, robe i usluga –Postojanje veza među ponuditeljima koji su podnijeli odvojene ponude u istom postupku – Obveze ponuditelja, javnog naručitelja i nacionalnog suda
Europska komisija protiv Republike Poljske

Povreda obveze države članice – Javna nabava usluga – Državna tiskara – Izrada identifikacijskih i drugih službenih dokumenata te sustava za upravljanje tim dokumentima – Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa dodjelu ugovora za tu izradu javnom poduzeću bez prethodne primjene postupka javne nabave – Članak 346. stavak 1. točka (a) UFEU-a – Direktiva 2014/24/EU – Članak 1. stavci 1. i 3. – Članak 15. stavci 2. i 3. – Posebne sigurnosne mjere – Zaštita osnovnih sigurnosnih interesa države članice
Commission v Sopra Steria Benelux and Unisys Belgium

Žalba – Poslovnik Suda – Članak 169. – Žalba protiv izreke odluke Općeg suda – Javna nabava usluga – Postupak javne nabave – Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 – Članak 170. stavak 3. – Točka 23. Priloga I. – Neuspješni ponuditelj koji Europsku komisiju obavijesti o naznakama da je odabrana ponuda izuzetno niska – Doseg obveze obrazlaganja javnog naručitelja
VZ protiv CA

Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci kontrole u području sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Pravni interes – Pristup postupcima pravne zaštite – Težak profesionalni propust zbog protutržišnog sporazuma – Drugi gospodarski subjekt koji je konačno isključen iz sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave zbog neispunjavanja minimalnih potrebnih zahtjeva
„HSC Baltic” UAB „Mitnija” UAB, „Montuotojas” UAB protiv Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. točka (g) – Fakultativna osnova za isključenje povezana s nedostacima u okviru ranijeg ugovora – Ugovor dodijeljen zajednici gospodarskih subjekata – Raskid tog ugovora – Automatsko uvrštavanje svih članova zajednice na popis nepouzdanih dobavljača – Načelo proporcionalnosti – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavci 1. i 3. – Pravo na djelotvoran pravni lijek
SC NV Construct SRL protiv Județul Timiș

Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 267. UFEU-a – Pojam ,sud države članice' – Kriteriji – Neovisnost i obvezatnost nadležnosti nacionalnog tijela o kojem je riječ – Stalnost članova tog tijela – Direktiva 2014/24/EU – Provedba postupka javne nabave – Članak 58. – Kriteriji za odabir – Mogućnost da se u te kriterije uključe obveze koje proizlaze iz posebnih propisa primjenjivih na aktivnosti povezane s ugovorom o kojem je riječ i koje nisu predviđene kao kriterij za odabir u dokumentaciji o nabavi – Članak 63. stavak 1. – Ponuditelj koji se oslanja na sposobnosti drugog subjekta kako bi ispunio zahtjeve javnog naručitelja – Nemogućnost propisivanja podugovaranja
Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) protiv Société wallonne du logement (SWL)

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Dodjela ugovora bez pokretanja postupka poziva na nadmetanje – Ugovori o javnoj nabavi između subjekata u javnom sektoru – Članak 12. stavak 3. – Ugovori o javnoj nabavi kojima je predmet dodjela ,in house’ – Pojam ,slična kontrola’ – Pretpostavke – Predstavljanje svih sudjelujućih javnih naručitelja – Članak 12. stavak 4. – Ugovor između javnih naručitelja koji imaju zajedničke ciljeve od javnog interesa – Pojam ‚suradnja’ – Pretpostavke – Neprenošenje u propisanim rokovima – Izravan učinak
AAS „BTA Baltic Insurance Company” protiv Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 18. stavak 1. – Načela jednakog postupanja, transparentnosti i proporcionalnosti – Odluka o poništenju poziva na nadmetanje – Ponude koje su odvojeno podnijela dva ponuditelja koja čine isti gospodarski subjekt, a koje su dvije ekonomski najpovoljnije ponude – Odbijanje uspješnog ponuditelja da potpiše ugovor – Odluka javnog naručitelja o odbijanju ponude sljedećeg ponuditelja, o završetku postupka i pokretanju nove javne nabave
Antea Polska S. A., Pectore‑Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy protiv Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Načela javne nabave – Članak 18. – Transparentnost – Članak 21. – Povjerljivost – Uključivanje tih načela u nacionalno zakonodavstvo – Pravo pristupa bitnom sadržaju informacija koje su ponuditelji proslijedili o svojem iskustvu i referencama, osobama predloženima za izvršenje ugovora te o planu izrade predviđenih projekata i načinima izvršenja – Članak 67. – Kriteriji dodjele ugovora – Kriteriji vezani uz kvalitetu predloženih radova ili usluga – Zahtjev određenosti – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavci 1. i 3. – Pravo na djelotvoran pravni lijek – Pravni lijek u slučaju povrede tog prava zbog uskrate pristupa informacijama koje nisu povjerljive
SHARENGO najem in zakup vozil d. o. o. protiv Mestne občine Ljubljana

Zahtjev za prethodnu odluku – Javni sustav najma električnih osobnih vozila i zajedničkog korištenja njima – Razlikovanje pojmova ‚koncesija za usluge’ i ‚javna nabava usluga’ – Direktiva 2014/23/EU – Članak 5. točka 1. podtočka (b) – Članak 20. stavak 4. – Pojam ‚mješoviti ugovori’ – Članak 8. – Utvrđivanje vrijednosti koncesije za usluge – Kriteriji – Članak 27. – Članak 38. – Direktiva 2014/24/EU – Članak 2. stavak 1. točke 5. i 8. – Provedbena uredba (EU) 2015/1986 – Prilog XXI. – Mogućnost nalaganja uvjeta koji se odnosi na registraciju poslovne djelatnosti koja je utvrđena na temelju nacionalnog prava – Nemogućnost nalaganja tog uvjeta svim članovima privremenog udruženja poduzetnika – Uredba (EZ) br. 2195/2002 – Članak 1. stavak 1. – Obveza da se u dokumentaciji o koncesiji upućuje isključivo na ‚Jedinstveni rječnik javne nabave’ – Provedbena uredba (EZ) br. 1893/2006 – Članak 1. stavak 2. – Nemogućnost da se u dokumentaciji o koncesiji upućuje na nomenklaturu ‚NACE Rev. 2
Taxi Horn Tours BV protiv gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga – Direktiva 2014/24/EU – Dodjela ugovora – Članak 2. stavak 1. točka 10. – Pojam ‚gospodarski subjekt’ – Uključivanje javnog trgovačkog društva koje nema pravnu osobnost – Članak 19. stavak 2. i članak 63. – Zajednički pothvat ili oslanjanje osoba koje surađuju na sposobnosti drugih subjekata – Članak 59. stavak 1. – Obveza dostave jedne ili više europskih jedinstvenih dokumentacija o nabavi (ESPD) – Svrha ESPD‑a
Iveco Orecchia SpA protiv APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21)

Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Motorna vozila – Direktiva 2007/46/EZ – Tehničke specifikacije – Nuđenje opskrbe zamjenskim dijelovima koji su jednakovrijedni originalnim dijelovima određene marke – Nepostojanje dokaza o primitku – Ponuditeljeva izjava o jednakovrijednosti s originalnim dijelom – Pojam ‚proizvođač’ – Dokazna sredstva – Javna nabava – Direktiva 2014/25/EU
Liberty Lines SpA protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zahtjev za prethodnu odluku – Promet – Uredba (EEZ) br. 3577/92 – Članci 1. i 4. – Uredba (EZ) br. 1370/2007 – Članak 1. – Izravno sklapanje ugovora o javnim uslugama – Javne usluge brzog pomorskog prijevoza putnika – Izjednačavanje s uslugama željezničkog prijevoza morem

 
Estaleiros Navais de Peniche SA protiv Município de Aveiro i dr.

Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Postupci kontrole sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Pravni interes – Pristup pravnim lijekovima – Ponuditelj isključen konačnom odlukom javnog naručitelja jer nije osporio sve razloge odbijanja njegove ponude – Nepostojanje pravnog interesa
ĒDIENS & KM.LV' PS v Ieslodzījuma vietu pārvalde and Iepirkumu uzraudzības birojs

Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Odvijanje postupka – Izbor sudionika – Kriteriji za odabir – Tehnička i stručna sposobnost – Članak 58. stavak 4. – Dokazna sredstva – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – Članak 59. – Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata – Članak 63. stavak 1. – Zajednica gospodarskih subjekata – Uvjet koji se odnosi na stručno iskustvo, koji mora ispunjavati član zajednice koji je, u slučaju dodjele ugovora, zadužen za obavljanje aktivnosti koje zahtijevaju to iskustvo – Uvjet koji nije predviđen u dokumentaciji o nabavi – Nepostojanje utjecaja sustava solidarne odgovornosti u okviru statuta javnog trgovačkog društva
Landkreis Aichach‑Friedberg, protiv J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. prvi podstavak točka (d) – Fakultativne osnove za isključenje – Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima radi narušavanja tržišnog natjecanja – Direktiva 2014/25/EU – Članak 36. stavak 1. – Načela proporcionalnosti i jednakog postupanja prema ponuditeljima – Članak 80. stavak 1. – Primjena osnova za isključenje i kriterija za odabir predviđenih Direktivom 2014/24/EU – Ponuditelji koji čine gospodarsku cjelinu koji su podnijeli zasebne ponude koje nisu samostalne ni neovisne – Zahtjev dovoljno vjerodostojnih pokazatelja za utvrđivanje povrede članka 101. UFEU‑a
Roma Multiservizi SpA, Rekeep SpA protiv Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Zahtjev za prethodnu odluku – Ugovori o javnoj nabavi – Ugovori o koncesiji – Osnivanje društva s mješovitim kapitalom – Dodjela tom društvu upravljanja ,integriranom obrazovnom uslugom’ – Odabir privatnog partnera u postupku javne nabave – Direktiva 2014/23/EU – Članak 38. – Direktiva 2014/24/EU – Članak 58.– Primjenjivost – Kriteriji in house – Zahtjev da privatni partner u kapitalu društva s mješovitim kapitalom ima najmanji udio – Neizravni udio javnog naručitelja u kapitalu privatnog partnera – Kriteriji odabira
Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C‑213/21 i C‑214/21) protiv Azienda Sanitaria Locale Barletta‑Andria‑Trani (C‑213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C‑214/21)

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Područje primjene – Članak 10. točka (h) – Posebna izuzeća za ugovore o uslugama – Usluge civilne obrane, civilne zaštite i usluge sprečavanja opasnosti – Neprofitne organizacije ili udruženja – Usluga prijevoza kolima hitne pomoći kvalificirana kao usluga u hitnim slučajevima – Volonterske organizacije – Socijalne zadruge
Alstom Transport SA protiv Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti,Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 92/13/EEZ – Postupci nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Članak 1. stavci 1. i 3. – Pristup postupcima preispitivanja – Članak 2.c – Rokovi za podnošenje zahtjeva za preispitivanje – Izračun – Zahtjev za preispitivanje odluke o dopuštenosti ponuditeljeva sudjelovanja
Veridos GmbH protiv Ministar na vatrešnite raboti na Republika Bulgarija,  Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Gospodarenje otpadom – Dodjela ‚in house – Direktiva 2014/24/EU – Članci 12. i 72. – Gubitak uvjeta ‚slične kontrole’ nakon spajanja poduzetnika – Mogućnost da subjekt koji je pravni sljednik nastavi pružati usluge

Veridos GmbH protiv Ministar na vatrešnite raboti na Republika Bulgarija,  Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2009/81/EZ – Usklađivanje postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama – Članci 38. i 49. – Obveza provjere postojanja izuzetno niske ponude – Kriterij za ocjenjivanje postojanja izuzetno niske ponude predviđen nacionalnim zakonodavstvom – Neprimjenjivost – Zahtjev za postojanje najmanje triju ponuda – Kriterij koji se temelji na zahtjevu da je ponuda za više od 20 % jeftinija od prosječne vrijednosti ponuda koje su podnijeli drugi ponuditelji – Sudski nadzor

 
EPIC Financial Consulting GesmbH protiv Republike Austrije, Bundesbeschaffung GmbH

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Neprimjenjivost na postupke privremene pravne zaštite i pravne zaštite predviđene u članku 2. Direktive 89/665/EZ zbog nepostojanja međunarodnog elementa – Direktiva 2014/24/EU – Članak 33. – Izjednačavanje okvirnog sporazuma s ugovorom u smislu članka 2.a stavka 2. Direktive 89/665 – Nemogućnost sklapanja novog ugovora o javnoj nabavi kad je već dosegnuta količina i/ili najveća vrijednost predmetnih radova, robe ili usluga, određena okvirnim sporazumom – Nacionalni propis kojim se predviđa plaćanje troškova upravnog postupka u području javne nabave – Obveze određivanja i plaćanja troškova postupka prije nego sud odluči o zahtjevu za privremenu pravnu zaštitu ili pravnu zaštitu – Netransparentan postupak javne nabave – Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti – Koristan učinak – Pravo na djelotvoran pravni lijek – Direktiva 89/665 – Članci 1., 2. i 2.a – Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Nacionalni propis kojim se predviđa odbijanje zahtjeva za pravnu zaštitu u slučaju neplaćanja troškova postupka – Utvrđivanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi
 
Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) protiv Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Potpuno unutarnja situacija – Usluge na unutarnjem tržištu – Direktiva 2006/123/EZ – Područje primjene – Članak 2. stavak 2. točka (j) – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Pojam ‚ugovori o javnoj nabavi’ – Članci 74. do 77. – Pružanje socijalnih usluga pomoći osobama – Sporazumi o zajedničkom djelovanju s privatnim subjektima socijalne inicijative – Isključenje profitnih subjekata – Poslovni nastan subjekta kao kriterij za odabir
Obština Razlog

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 – Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 – Neprimjenjivost na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju države članice i koji se financiraju sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova – Direktiva 2014/24/EU – Izravno i bezuvjetno upućivanje na odredbe prava Unije u nacionalnom zakonodavstvu – Primjenjivost na nabavu čija je procijenjena vrijednost niža od praga utvrđenog direktivom – Članak 32. stavak 2. točka (a) – Mogućnost javnog naručitelja da na sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez prethodne objave pozove samo jedan gospodarski subjekt, nakon što utvrdi da prethodni otvoreni postupak nije bio uspješan – Obveza zadržavanja početnih ugovornih uvjeta bez izvršenja bitnih izmjena

Comune di Lerici protiv Provincia di La Spezia, uz sudjelovanje: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA,

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Gospodarenje otpadom – Dodjela ‚in house – Direktiva 2014/24/EU – Članci 12. i 72. – Gubitak uvjeta ‚slične kontrole’ nakon spajanja poduzetnika – Mogućnost da subjekt koji je pravni sljednik nastavi pružati usluge

 

Caruter SrI protiv S.R.R. Messina Provincia SCpA i dr.

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Javna nabava – Članak 63. – Oslanjanje skupine gospodarskih subjekata na sposobnosti drugih subjekata – Mogućnost javnog naručitelja da zahtijeva da određene kritične poslove obavlja sudionik u toj skupini – Nacionalni propis koji predviđa da poduzetnik zastupnik skupine mora ispunjavati kriterije i pružati usluge u većinskom dijelu
 
LB protiv Smetna palata na Republika Bulgaria

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Primjenjivost na potpuno unutarnju situaciju – Članak 58. stavci 1. i 4. – Kriteriji za odabir – Tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja – Zaštita financijskih interesa Europske unije – Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 – Članak 8. stavak 3. – Mjere nadzora – Mogućnost nacionalnih tijela koja štite financijske interese Unije da drukčije ocijene provedbu postupka javne nabave
Advania Sverige AB, Kammarkollegiet protiv Dustin Sverige AB
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 72. – Izmjena ugovora tijekom njihova trajanja – Prijenos okvirnih sporazuma – Novi ugovaratelj koji je, uslijed proglašenja stečaja prvotnog ugovaratelja, preuzeo prava i obveze koji su potonjem dodijeljeni okvirnim sporazumom – Pitanje postojanja obveze provedbe novog postupka javne nabave

 

Randstand Italia SpA protiv Umana SpA, Azienda USL Valle d` Aosta, IN. VA Spa, Synergie Italia agenzia per il Lavoro SpA

Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a - Obveza država članica da osiguraju pravne lijekove dostatne za osiguranje djelotvorne sudske zaštite u područjima obuhvaćenima pravom Unije - Javna nabava - Direktiva 89/665/EEZ - Članak 1. stavci 1. i 3. - Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Presuda najvišeg upravnog suda države članice u kojoj se, protivno sudskoj praksi Suda, pravni lijek ponuditelja isključenog iz postupka javne nabave proglašava nedopuštenim - Nepostojanje pravnog lijeka koji bi se protiv te presude mogao podnijeti vrhovnom sudu te države članice - Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti
Gama Jacek Lipik protiv Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., uz sudjelovanje: Digital‑Center sp. z o.o.

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/17/EZ – Načela sklapanja ugovora – Članak 10. – Načelo jednakog postupanja prema ponuditeljima – Obveza naručitelja da od ponuditelja zatraže izmjene ili dopune ponude – Pravo naručitelja da u slučaju odbijanja zadrži bankarsku garanciju – Direktiva 92/13/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Postupci preispitivanja – Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavi – Isključenje ponuditelja – Tužba za poništenje – Pravni interes

 
Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) protiv Diputación Foral de Gipuzkoa
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 20. – Rezervirani ugovori – Nacionalni zakon koji rezervira pravo sudjelovanja u određenim postupcima javne nabave za posebne centre za zapošljavanje u okviru socijalne inicijative – Dodatni uvjeti koji nisu predviđeni direktivom – Načela jednakosti postupanja i proporcionalnosti
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 58. stavci 3. i 4. – Članak 60. stavci 3. i 4. – Prilog XII. – Odvijanje postupaka javne nabave – Izbor sudionika – Kriteriji za odabir – Dokazna sredstva – Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskih subjekata – Mogućnost za voditelja privremenog udruženja poduzeća da se poziva na prihod primljen na temelju prethodne javne nabave iz istog područja kao i javna nabava o kojoj je riječ u glavnom postupku, uključujući ako nije sam obavljao aktivnost iz područja na koje se odnosi javna nabava u glavnom postupku – Tehnička i stručna sposobnost gospodarskih subjekata – Taksativna narav dokaznih sredstava koje dopušta Direktiva – Članak 57. stavak 4. točka (h) i stavci 6. i 7. – Javna nabava usluga – Fakultativni razlozi za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Uvrštenje na popis gospodarskih subjekata isključenih iz postupaka javne nabave – Solidarnost među članovima privremenog udruženja poduzeća – Osobna narav sankcije – Članak 21. – Zaštita povjerljivosti podataka koje je gospodarski subjekt dostavio javnom naručitelju – Direktiva (EU) 2016/943 – Članak 9. – Povjerljivost – Zaštita poslovnih tajni – Primjenjivost na postupke javne nabave – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. – Pravo na djelotvoran pravni lijek
Sisal SpA, Stanleybet Malta Ltd i Magellan Robotech Ltd protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i Ministero dell’Economia e delle Finanze

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Slobodno pružanje usluga – Ograničenja – Direktiva 2014/23/EU – Postupci dodjele ugovora o koncesiji – Članak 43. – Značajne izmjene – Instant lutrija – Nacionalni propis koji predviđa obnovu koncesije bez novog postupka javne nabave – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Pravni interes
Rieco SpA protiv Comune di Lanciano i dr.
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 12. stavak 3. – Nacionalni propis koji potiče provedbu postupaka javne nabave na štetu in‑house ugovora – Sloboda država članica u pogledu izbora načina pružanja usluga – Granice – Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje mogućnost da javni naručitelj stječe, u kapitalu tijela koje je u vlasništvu javnih naručitelja, udjele koji ne mogu jamčiti kontrolu nad tim tijelom ili ovlast blokiranja
Azienda ULSS n. 6 Euganea protiv Pia Opera Croce Verde Padova
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (h) – Članak 12. stavak 4. – Posebna izuzeća za ugovore o uslugama – Usluge civilne obrane, civilne zaštite i sprečavanja opasnosti – Neprofitne organizacije ili udruženja – Usluga redovnog i hitnog sanitetskog prijevoza – Regionalno zakonodavstvo prema kojem se prednost daje partnerstvu između javnih naručitelja – Sloboda država članica u pogledu izbora načina pružanja usluga – Granice – Obveza obrazlaganja
„Sanresa” UAB protiv Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Javna nabava usluga obrade otpada – Direktiva 2014/24/EU – Članci 58. i 70. – Kvalifikacija obveze gospodarskog subjekta da posjeduje prethodno pisano odobrenje za otpremu prekograničnih pošiljki otpada – Uvjet za izvršenje ugovora
Češka Republika protiv Europske komisije

Žalba – Europski socijalni fond (ESF) – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – Djelomično ukidanje pomoći za operativne programe u Češkoj Republici – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 16. točka (b) – Posebno isključenje – Ugovori o javnoj nabavi usluga za programski materijal namijenjen radiotelevizijskom emitiranju
Simonsen & Weel A/S protiv Region Nordjylland og Region Syddanmark

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Okvirni sporazum – Direktiva 2014/24/EU – Članak 5. stavak 5. – Članak 18. stavak 1. – Članci 33. i 49. – Prilog V. dio C točke 7., 8. i 10. – Provedbena uredba (EU) 2015/1986 – Prilog II. točke II.1.5) i II.2.6) – Postupak javne nabave – Obveza navođenja u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji za nadmetanje, s jedne strane, procijenjene količine ili procijenjene vrijednosti i, s druge strane, najveće količine ili najveće vrijednosti proizvoda koje treba isporučiti u sklopu okvirnog sporazuma – Načela transparentnosti i jednakog postupanja – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 2.d stavak 1. – Žalbeni postupci u području sklapanja ugovora o javnoj nabavi – Nevažeći ugovor – Isključenost

Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl protiv Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., DAF Costruzioni stradali Srl, uz sudjelovanje Azienda Unità Sanitaria Locale USL Toscana Centro

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava usluga, robe i radova – Direktiva 2014/24/EU – Vođenje postupka – Odabir sudionika i dodjela ugovora – Članak 63. – Ponuditelj koji se oslonio na sposobnosti drugog subjekta kako bi ispunio zahtjeve javnog naručitelja – Članak 57. stavci 4., 6. i 7. – Neistinite izjave tog subjekta – Isključenje navedenog ponuditelja a da mu se pritom ne nalaže ili ne dopušta da zamijeni navedeni subjekt – Načelo proporcionalnosti

 
Sotsiaalministeerium protiv Riigi Tugiteenuste Keskus, prije Innove SA

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava robe – Direktiva 2004/18/EZ – Članci 2. i 46. – Projekt koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Kriteriji za odabir ponuditeljâ – Uredba (EZ) br. 852/2004 – Članak 6. – Zahtjev za registraciju ili odobrenje koje je izdalo nacionalno tijelo za sigurnost hrane države u kojoj se izvršava ugovor o javnoj nabavi

Europska komisija protiv Republike Austrije

Povreda obveze države članice – Direktiva 2004/18/EZ – Ugovor o javnim radovima – Ugovor između javnog tijela i privatnog poduzeća čiji je predmet zakup još neizgrađene zgrade – Članak 1. – Izvršenje posla koji odgovara zahtjevima koje je naveo zakupnik – Članak 16. – Isključenost

NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi AE, NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE, LDK Symvouloi Michanikoi AE protiv Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro AE

Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci javne nabave u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Direktiva 92/13/EEZ – Postupci pravne zaštite – Predugovorna faza – Ocjena ponuda – Odbijanje tehničke ponude i prihvat konkurentove ponude – Suspenzija primjene tog akta – Legitiman interes isključenog ponuditelja za pobijanje pravilnosti ponude uspješnog ponuditelja
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl protiv De Vellis Servizi Globali Srl

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 2. stavak 1. točka 4. – Javni naručitelj – Javnopravna tijela – Pojam – Nacionalni sportski savez – Zadovoljavanje potreba u općem interesu – Nadzor javnopravnog tijela nad upravljanjem savezom
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Članak 101. UFEU-a – Zabranjeni sporazumi – Manipuliranje postupcima javne nabave – Utvrđivanje trajanja povrede – Uključivanje razdoblja tijekom kojeg su sudionici zabranjenog sporazuma izvršavali protutržišni sporazum – Gospodarski učinci protutržišnog postupanja – Prestanak povrede u trenutku konačne dodjele ugovora
RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel protiv Vlaams Gewest

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 6. – Fakultativne osnove za isključenje – Mjere koje je gospodarski subjekt poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje fakultativne osnove za isključenje – Obveza gospodarskog subjekta da podnese dokaz o tim mjerama na vlastitu inicijativu – Izravan učinak
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) protiv Gruppo Torinese Trasporti GTT SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Javna nabava u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 45. stavak 2. prvi podstavak točka (d) – Razlozi za isključenje – Težak profesionalni propust – Povreda pravila u području tržišnog natjecanja
Techbau SpA protiv Azienda Sanitaria Locale AL

Zahtjev za prethodnu odluku – Borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama – Direktiva 2000/35/EZ – Pojam ‚poslovna transakcija’ – Pojmovi ‚isporuka robe’ i ‚pružanje usluga’ – Članak 1. i članak 2. točka 1. prvi podstavak – Javna nabava radova
Pegaso Srl Servizi Fiduciari,Sistemi di Sicurezza Srl, YW protiv Poste Tutela SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga – Direktiva 2014/25/EU – Članak 13. – Djelatnosti povezane s pružanjem poštanskih usluga – Naručitelji – Javna poduzeća – Dopuštenost
Tax-Fin-Lex d.o.o. protiv Ministrstvo za notranje zadeve

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 2. stavak 1. točka 5. – Pojam ‚ugovor o javnoj nabavi’ – Pojam ‚naplatni ugovor’ – Ponuditeljeva ponuda u iznosu od nula eura – Odbijanje ponude – Članak 69. – Izuzetno niska ponuda
 
Porin kaupunki

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 1. stavak 2. točka (a) – Javna nabava u području usluga prijevoza – Sporazum o suradnji između općina u vezi s organizacijom i pružanjem socijalnih i zdravstvenih usluga na temelju modela ‚odgovorne općine’ u smislu finskog prava – Prijenos odgovornosti organizacije usluga na jednu od općina u dotičnom području suradnje – Ugovor in house – Dodjela usluga prijevoza društvu koje je u cijelosti u vlasništvu odgovorne općine, ali bez postupka nadmetanja
Vert Marine SAS protiv Premier ministre, Ministre de l'Economie et des Finances
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Postupak sklapanja ugovora o koncesiji – Direktiva 2014/23/EU – Članak 38. stavak 9. – Sustav korektivnih mjera za dokazivanje ponovne uspostave pouzdanosti gospodarskog subjekta na kojeg se odnosi razlog za isključenje – Nacionalni propis koji gospodarskim subjektima koji su predmet obveznog isključenja zabranjuje sudjelovanje u postupku sklapanja ugovora o koncesiji tijekom pet godina – Isključivanje svake mogućnosti da takvi subjekti podnesu dokaz o korektivnim mjerama
Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Zahtjev za prethodnu odluku – Ugovori o javnim radovima, o javnoj nabavi robe te o javnim uslugama – Direktiva 2014/24/EU – Postupak dodjele ugovora o nabavi usluga – Arhitektonske i inženjerske usluge – Članak 19. stavak 1. i članak 80. stavak 2. – Nacionalno zakonodavstvo koje mogućnost sudjelovanja ograničava samo na gospodarske subjekte osnovane u određenim pravnim oblicima
 
 
Remondis GmbH protiv Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 12. stavak 4. – Područje primjene – Ugovori o javnoj nabavi između subjekata u javnom sektoru – Pojam ‚suradnja’ – Nepostojanje
 
Asmel Soc. cons. a r.l. protiv Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Središnja tijela za nabavu – Male općine – Ograničenje na isključivo dva organizacijska modela središnjeg tijela za nabavu – Zabrana korištenja središnjeg tijela za nabavu privatnog prava i uz sudjelovanje privatnih subjekata – Teritorijalno ograničenje djelatnosti središnjih tijela za nabavu
 
 
 
 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH protiv Stadt Köln

Zahtjev za prethodnu odluku – Ugovori o javnoj nabavi – Direktiva 2014/24/EU – Članak 2. stavak 1. točka 5. – Članak 12. stavak 4. – Članak 18. stavak 1. – Pojam ‚naplatni ugovor’ – Ugovor između dvaju javnih naručitelja koji nastoje ostvariti zajednički cilj od javnog interesa – Ustupanje softvera za upravljanje intervencijama vatrogasaca – Nepostojanje protučinidbe u novcu – Veza s ugovorom o suradnji kojim se predviđa uzajamno ustupanje bez naknade dopunskih modula za taj softver – Načelo jednakog postupanja – Zabrana stavljanja privatnog poduzetnika u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente
 
T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. protiv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 1. stavak 2. i članak 72. – Direktiva 2014/25/EU – Članak 1. stavak 2. i članak 89. – Postupci kontrole u području sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 2.e stavak 2. – Postupci nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Direktiva 92/13/EEZ – Članak 2.e stavak 2. – Izmjene ugovora sklopljenog nakon provedbe postupka javne nabave – Neprovođenje novog postupka nabave – Novčane kazne izrečene javnom naručitelju i uspješnom ponuditelju kojem je dodijeljen ugovor – Načelo proporcionalnosti
 
Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 i C-497/18), protiv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci preispitivanja provedbe postupka javne nabave robe i javnih radova – Direktiva 89/665/EEZ – Postupci nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Direktiva 92/13/EEZ – Provedba postupka javne nabave – Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU – Nadzor primjene pravila o provedbi postupka javne nabave – Nacionalni propis koji određenim tijelima dopušta pokretanje postupka po službenoj dužnosti u slučaju nezakonite izmjene ugovora koji se počeo izvršavati – Prekluzija prava na pokretanje postupka po službenoj dužnosti – Načela pravne sigurnosti i proporcionalnosti
 
 
 
 
Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA protiv Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava robe, radova ili usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 18. stavak 2. – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Osnova za isključenje koja se odnosi na podugovaratelja naznačenog u ponudi gospodarskog subjekta – Kršenje obveza podugovaratelja u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava – Nacionalni propis koji propisuje automatsko isključenje gospodarskog subjekta zbog takvog kršenja
Tedeschi Srl, Consorzio Stabile Istant Service protiv C. M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 25. – Podugovaranje – Nacionalni propis koji ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % cjelokupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi i zabranjuje da cijene primjenjive na podugovorene usluge budu snižene više od 20 % u odnosu na cijene koje proizlaze iz sklopljenog ugovora
 
 
 
 
 
 
 
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA protiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupak javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Raskid prethodnog ugovora zbog njegova djelomičnog davanja u podugovor – Pojam "značajni i postojani nedostaci"– Doseg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitali SpA protiv Autostrade per l’Italia SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 71. – Podugovaranje – Nacionalni propis kojim se ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % ukupnog iznosa ugovora


 
Europska komisija protiv Talijanske Republike

Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva 2004/18/EZ – Usklađivanje postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, robe i usluga – Koncesije za javne radove – Produljenje postojeće koncesije za izgradnju i upravljanje autocestom, bez objave poziva na nadmetanje

 
Lombardi Srl protiv Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci kontrole sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima – Direktiva 89/665/EEZ –Tužba za poništenje koju je protiv odluke o dodjeli ugovora o javnoj nabavi podnio ponuditelj čija ponuda nije odabrana – Protutužba uspješnog ponuditelja – Dopuštenost glavne tužbe u slučaju osnovanosti protutužbe
 
Telecom Italia SpA protiv Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel Italia) SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave robe i radova – Direktiva 2014/24/EU – Članak 28. stavak 2. – Ograničeni postupak – Gospodarski subjekti pozvani na podnošenje ponude – Nužnost osiguravanja pravne i materijalne istovjetnosti između prethodno odabranog natjecatelja i natjecatelja koji podnosi ponudu – Načelo jednakog postupanja prema ponuditeljima
 
Meca Srl protiv Comune di Napoli

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. točke (c) i (g) – Provedba postupka javne nabave usluga – Fakultativne osnove za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje integritet gospodarskog subjekta – Raskid prethodnog ugovora zbog nedostataka u njegovu ispunjenju – Sudska tužba kojom se javnog naručitelja sprečava da ocijeni povredu ugovora sve do završetka sudskog postupka


 
P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. protiv Ministerraad

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (c) i članak 10. točka (d) podtočke i., ii. i v. – Valjanost – Područje primjene – Isključenje usluga arbitraže i mirenja te određenih pravnih usluga – Načela jednakog postupanja i supsidijarnosti – Članci 49. i 56. UFEU‑a
Idi Srl protiv Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis)

Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 45. stavak 2. prvi podstavak točka (b) – Osobna situacija natjecatelja ili ponuditelja – Mogućnost država članica da isključe iz sudjelovanja u javnoj nabavi svakog subjekta koji je predmet postupka nagodbe s vjerovnicima – Nacionalni propis koji predviđa isključenje osoba protiv kojih je ‚u tijeku’ postupak proglašenja nagodbe s vjerovnicima, osim u slučaju da plan nagodbe predviđa nastavak poslovanja – Subjekt koji je podnio prijedlog za nagodbu s vjerovnicima, zadržavajući si mogućnost da podnese plan o nastavku poslovanja
Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S protiv Stadt Solingen

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (h) – Posebna izuzeća za ugovore o nabavi usluga – Civilna obrana, civilna zaštita i usluge sprečavanja opasnosti – Neprofitne organizacije ili udruženja – Usluge kola hitne pomoći za prijevoz pacijenata – Kvalificirani sanitetski prijevoz
 
Konkurrensverket protiv SJ AB

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave u prometnom sektoru – Direktiva 2004/17/EZ – Područje primjene – Članak 5. – Djelatnosti pružanja mreže ili upravljanja mrežom koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom – Dodjela, od strane državnog željezničkog prijevoznika koji pruža usluge prijevoza, ugovora o uslugama čišćenja vlakova koji su u vlasništvu navedenog društva – Nepostojanje prethodne objave
 
 
 
 
 

Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus protiv Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci pravne zaštite – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. i članak 2.c – Tužba protiv odluke o dozvoli sudjelovanja ili isključenju ponuditelja – Rokovi za podnošenje tužbe – Prekluzivni rok od 30 dana – Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje mogućnost isticanja nezakonitosti odluke o dozvoli sudjelovanja u okviru tužbe protiv naknadnih akata – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 47. – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd. protiv Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU‑a – Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga – Igre na sreću – Koncesija za priređivanje automatizirane igre loto i drugih brojčanih igara s unaprijed određenim dobicima prema modelu isključivog koncesionara – Ograničenje – Važni razlozi u općem interesu – Proporcionalnost 
 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust i Coopservice Soc. coop. arl protiv Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) i dr.

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 1. stavak 5. – Članak 32. stavak 2. – Provedba javne nabave radova, robe i usluga – Okvirni sporazumi – Ugovorna odredba kojom se okvirni sporazum proširuje na druge javne naručitelje – Načela transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima – Neutvrđivanje obujma uzastopne javne nabave odnosno utvrđivanje upućivanjem na redovne potrebe javnih naručitelja koji nisu potpisnici okvirnog sporazuma – Zabrana
 
 
 
 
Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl  protivAtpl Liguria ‐ Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci pravne zaštite – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Direktiva 92/13/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Pravo na pravno sredstvo uvjetovano podnošenjem ponude u okviru postupka javne nabave
 
„Roche Lietuva” UAB uz sudjelovanje Kauno Dainavos poliklinika    

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava materijala i opreme za medicinsku dijagnostiku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 42. – Dodjela – Margina prosudbe javnog naručitelja – Detaljna formulacija tehničkih specifikacija 
 
Vossloh Laeis GmbH protiv Stadtwerke München GmbH

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. – Direktiva 2014/25/EU – Članak 80. – Provedba postupka javne nabave – Postupak – Osnove za isključenje – Maksimalno razdoblje isključenja – Obveza gospodarskog subjekta na suradnju s javnim naručiteljem radi dokazivanja pouzdanosti
 
 
VARSrl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) protiv Iveco Orecchia SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/17/EZ – Članak 34. – Nabava rezervnih dijelova za autobuse i trolejbuse – Tehničke specifikacije – Jednakovrijedni proizvodi – Mogućnost dokazivanja jednakovrijednosti nakon dodjele ugovora


 
Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston protiv T. G. Brosnana


Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Šesta direktiva 77/388/EEZ – Članak 4. stavak 3. točka (a) i članak 13. slovo B točka (g) – Izuzeće isporuka objekata i zemljišta na kojima su oni smješteni, osim isporuka iz članka 4. stavka 3. točke (a) – Načelo zabrane zlouporabe – Primjenjivost u slučaju nepostojanja nacionalnih odredaba koje prenose to načelo – Načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja
Casertana Costruzioni Sr protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A. R.Ca.Di.S.,

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 47. stavak 2. i članak 48. stavak 3. – Ponuditelj koji se oslanja na sposobnosti drugih subjekata radi ispunjenja zahtjevâ javnog naručitelja – Gubitak traženih sposobnosti tih subjekata – Nacionalni propis kojim je predviđeno isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave i dodjela ugovora drugom sudioniku javne nabave


 
 
 
 
 
Ingsteel spol. s r. o.,Metrostav a.s. protiv Úrad pre verejné obstarávanie

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 47. stavci 1., 4. i 5. – Ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost – Direktive 89/665/EEZ i 2007/66/EZ – Pravno sredstvo protiv odluke o isključenju ponuditelja iz postupka javne nabave – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 47. – Pravo na djelotvoran pravni lijek
 
Esaprojekt Sp. z o.o. protiv Województwo Łódzkie

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Načela jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti – Tehnička i/ili stručna sposobnost gospodarskih subjekata – Članak 48. stavak 3. – Mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata – Članak 51. – Mogućnost nadopune ponude – Članak 45. stavak 2. točka (g) – Isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave zbog teške povrede