C-124/17 od 24. listopada 2018.

C‑124/17 od 24. listopada 2018.

Vossloh Laeis GmbH protiv Stadtwerke München GmbH

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. – Direktiva 2014/25/EU – Članak 80. – Provedba postupka javne nabave – Postupak – Osnove za isključenje – Maksimalno razdoblje isključenja – Obveza gospodarskog subjekta na suradnju s javnim naručiteljem radi dokazivanja pouzdanosti


Članak 80. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26 veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ u vezi s člankom 57. stavkom 6. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ treba tumačiti na način da mu nije protivan nacionalni pravni propis koji od gospodarskog subjekta koji nastoji dokazati svoju pouzdanost unatoč postojanju relevantne osnove za isključenje zahtijeva da temeljito razjasni činjenice i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili povredom, aktivno surađujući ne samo s tijelom nadležnim za provedbu istrage nego i s javnim naručiteljem, u okviru uloge koja pripada potonjem, kako bi mu dokazao svoju ponovnu pouzdanost, pod uvjetom da je ta suradnja ograničena na mjere koje su strogo nužne za to ispitivanje.

Članak 57. stavak 7. Direktive 2014/24 treba tumačiti na način da se, u slučaju postupanja gospodarskog subjekta koje je obuhvaćeno osnovom za isključenje iz stavka 4. točke (d) navedenog članka i koje je sankcioniralo nadležno tijelo, maksimalno razdoblje isključenja računa počevši od dana donošenja odluke tog tijela.Poveznica na Presudu