C-496/18 i C-497/18 od 26. ožujka 2020.

C-496/18 i C-497/18 od 26. ožujka 2020.

Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 i C-497/18) protiv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság


Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci preispitivanja provedbe postupka javne nabave robe i javnih radova – Direktiva 89/665/EEZ – Postupci nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru – Direktiva 92/13/EEZ – Provedba postupka javne nabave – Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU – Nadzor primjene pravila o provedbi postupka javne nabave – Nacionalni propis koji određenim tijelima dopušta pokretanje postupka po službenoj dužnosti u slučaju nezakonite izmjene ugovora koji se počeo izvršavati – Prekluzija prava na pokretanje postupka po službenoj dužnosti – Načela pravne sigurnosti i proporcionalnosti

Uvodne izjave 25. i 27. Direktive 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem učinkovitosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi, članak 1. stavke 1. i 3. Direktive Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima, kako je izmijenjena Direktivom 2007/66, članak 1. stavke 1. i 3. Direktive Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru, kako je izmijenjena Direktivom 2007/66, članak 83. stavke 1. i 2. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ i članak 99. stavke 1. i 2. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ treba tumačiti na način da ne nalažu niti zabranjuju državama članicama da donesu propis u skladu s kojim nadzorno tijelo može pokrenuti, radi zaštite financijskih interesa Unije, postupak preispitivanja po službenoj dužnosti radi nadzora povrede propisa u području javne nabave, međutim, kada je takav postupak predviđen, on ulazi u područje primjene prava Unije s obzirom na to da su ugovori o javnoj nabavi koji su predmet takvog preispitivanja obuhvaćeni materijalnim područjem primjene direktiva o javnoj nabavi i mora stoga poštovati to pravo, uključujući opća načela tog prava, među kojima i opće načelo pravne sigurnosti.

Opće načelo pravne sigurnosti protivi se tome da se u okviru postupka preispitivanja po službenoj dužnosti, koji je pokrenulo nadzorno tijelo radi zaštite financijskih interesa Europske unije, novim nacionalnim propisom predviđa, kako bi se nadzirala zakonitost izmjena ugovora o javnoj nabavi, pokretanje takvog postupka u prekluzivnom roku koji on određuje, iako je prekluzivni rok predviđen ranijim propisom koji se primjenjuje na datum tih izmjena istekao.


Poveznica na Presudu