C-299/19 od 18. studenoga 2020.

C-299/19 od 18. studenoga 2020.

Techbau SpA protiv Azienda Sanitaria Locale AL

Zahtjev za prethodnu odluku – Borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama – Direktiva 2000/35/EZ – Pojam ‚poslovna transakcija’ – Pojmovi ‚isporuka robe’ i ‚pružanje usluga’ – Članak 1. i članak 2. točka 1. prvi podstavak – Javna nabava radova

Članak 2. točku 1. prvi podstavak Direktive 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama treba tumačiti na način da javna nabava radova predstavlja poslovnu transakciju koja rezultira isporukom robe ili pružanjem usluga u smislu te odredbe i stoga ulazi u materijalno područje primjene te direktive.

Poveznica na Presudu