C-395/18 od 30. siječnja 2020.

C-395/18 od 30. siječnja 2020.

Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA protiv Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava robe, radova ili usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 18. stavak 2. – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Osnova za isključenje koja se odnosi na podugovaratelja naznačenog u ponudi gospodarskog subjekta – Kršenje obveza podugovaratelja u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava – Nacionalni propis koji propisuje automatsko isključenje gospodarskog subjekta zbog takvog kršenja

Članku 57. stavku 4. točki (a) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ ne protivi se nacionalni propis na temelju kojeg javni naručitelj ima mogućnost, odnosno obvezu, isključiti gospodarskog subjekta koji je podnio ponudu za sudjelovanje u postupku javne nabave kada je osnova za isključenje propisana tom odredbom utvrđena u odnosu na jednog od podugovaratelja naznačenih u ponudi tog subjekta. Nasuprot tomu, toj odredbi u vezi s člankom 57. stavkom 6. te direktive kao i načelu proporcionalnosti protivi se nacionalni propis kojim se predviđa automatska priroda takvog isključenja.

Poveznica na Presudu