Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/711
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Medical Intertrade d.o.o. DIT
lijekovi (grupa I)
Roba 30.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/710
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji-Lovran i DV 110 kV Lovran-Plomin
Radovi 30.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/709
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu Vektra d.o.o. DIT
2D i 3D snimak i zrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja zgrade HNK u Zagrebu radi sanacije štete od posljedica potresa
Usluge 30.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/708
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Geotehnika d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Mješovita nabava 30.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/707
Grad Zagreb Tri D praonica j.d.o.o. DIT
usluga pranja rublja
Usluge 30.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/706
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Panon trade d.o.o. DIT
nabava uređaja za sterilizaciju (autoklav) kom. 2
Roba 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/705
Hrvatske ceste d.o.o. ITER Itineris d.o.o. DIT
kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC1-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m
Usluge 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/704
Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg Belpod d.o.o. DIT
uređenje multifunkcijske dvorane Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg
Radovi 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/703
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Alfamedic d.o.o. DIT
nabava uređaja za sterilizaciju (autoklav), 2 kom
Roba 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/702
Hrvatski zavod za zapošljavanje Flores usluge j.d.o.o. DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 10.)
Usluge 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/701
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije M.T.F. d.o.o. DIT
zubarski potrošni materijal (grupa 8.)
Roba 29.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/700
Brodsko-posavska županija Čazmatrans Vukovar d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije
Usluge 27.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/699
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Vik-dental d.o.o. DIT
zubarski potrošni materijal
Roba 27.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/698
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost VALGO SA DIT
projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
Mješovita nabava 27.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/697
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Victor Energy d.o.o. DIT
radovi izmicanja dijela trase DV 110kV Dugo Selo-Križevci
Radovi 27.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/696
Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Autocentar Pepa d.o.o. DIT
nabava usluga popravka i održavanja vozila (grupa I)
Usluge 27.07.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/695
Hrvatske autoceste d.o.o. VEVE Group d.o.o. Skopje,Makedonija DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik
Usluge 27.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/694
HEP-Proizvodnja d.o.o. Eltra MG d.o.o DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama TE Rijeka i TE Plomin
26.07.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/693
Klinički bolnički centar Zagreb Arbor Medical d.o.o. DIT
UZV uređaj za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje
Roba 26.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/692
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Urban konzalt d.o.o. DIT
aglomeracija Kaštela-Trogir, radovi na nadogradnji CUPOV Divulje, izvođenje radova
Radovi 26.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/691
Hrvatske autoceste d.o.o. Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. DIT
izgradnja dionice Lekenik-Čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak
Radovi 26.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/690
Grad Gospić Veritas Esco d.o.o. DIT
energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića
Radovi 26.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/689
Grad Gospić Led elektronika d.o.o. DIT
energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića
26.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/688
Klinički bolnički centar Zagreb Eksa Grupa d.o.o. DIT
UZV uređaj za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Roba 23.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/687
Splitsko-dalmatinska županija Mobilita Evolva d.o.o. DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)
Usluge 23.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/686
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Vargon d.o.o. DIT
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje (Tender 2) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik
Radovi 23.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/685
Splitsko-dalmatinska županija ZP Falultet prometnih znanosti, Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb i Prometis d.o.o., Zagreb DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)
Usluge 22.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/684
Hrvatski zavod za zapošljavanje Flores usluge j.d.o.o. DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 5.)
Usluge 22.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/683
Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije Geokon-Zagreb d.d. DIT
usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, L= cca 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most – Bakovac
Usluge 22.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/682
Hrvatski zavod za zapošljavanje Adria Mons Services d.o.o. DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 2.)
Usluge 22.07.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/681
Hrvatski zavod za zapošljavanje Šuma komerc d.o.o. DIT
nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupe 8. i 9.)
Usluge 22.07.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/680
Hrvatski zavod za zapošljavanje Katarina, obrt za čišćenje, vl. Ivona Ovčar DIT
nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (grupa 8.)
Usluge 22.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/679
Hrvatske vode Markoja d.o.o. DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-Faza 4A-Delnice, Fužine, Brod Moravice
Mješovita nabava 22.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/678
Splitsko-dalmatinska županija Mulitcriteri-MCRIT A.I.E. DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.)
Usluge 21.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/677
Tekija d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15300 ES)
Mješovita nabava 21.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/676
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Oktal Pharma d.o.o. DIT
filtri i otopina za dijalizu, te potrošni materijal za liječenje bubrega (grupa 2.)
Roba 21.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/675
Općina Donji Kraljevec Bitel d.o.o. DIT
nabava sustava videonadzora u Općini Donji Kraljevec
Roba 21.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/674
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Victor Energy d.o.o. DIT
izgradnja i polaganje specijalnog kabela ua teške uvjete NA2XS(FL)2Yr(Ay)2Y 1x185RM/25mm
Radovi 20.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/673
Hrvatske šume d.o.o. Sanac d.o.o. DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture
Mješovita nabava 20.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/672
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dogradnja 20 kV postrojenja u TS 35_10kV Varaždin 2
Radovi 20.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/671
Hrvatske ceste d.o.o. Institut IGH d.d. DIT
studija izvedivosti za prometnicu Kloštar - Križevci
Usluge 20.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/670
Istarski Vodovod d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
održavanje elektroenergetskih postrojenja srednjeg napona za razdoblje 2021 do 2024. godine
Usluge 20.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/669
Državna geodetska uprava ZP Trafficon d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Split i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb DIT
provedba katastarskih izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima
19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/668
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Radionica mostova d.o.o., Samobor DIT
izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje GD za BC Slatina-Našice, dionica Čvor Našice sjever (Lila)-Čvor Našice istok duljine cca l=5,5 km
Usluge 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/667
Goranski sportski centar d.o.o. Karloline-Kling d.o.o. DIT
usluge stručnog nadzora građenja i vođenja projekta rekonstrukcije žičare Radeševo na RSRTC Platak
Usluge 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/666
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Ledo plus d.o.o. DIT
smrznuti proizvodi
Roba 19.07.2021. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/21-01/665
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektromodul d.o.o. DIT
očitanje brojila električne energije
Usluge 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/664
Hrvatske autoceste d.o.o. Copy electronic d.o.o., DIT
najam i održavanje ispisnih rješenja na svim lokacijama HAC-a
Usluge 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/663
Hrvatske vode ZP Narodne novine d.d., Zagreb i TIP-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
nabava materijala za čišćenje, sredstva za dezinfekciju i toaletni papir (grupa 1.)
Roba 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/662
Grad Karlovac Terrakom d.o.o. DIT
elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži
Usluge 19.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/661
Grad Kaštela M4 Markioli grupa d.o.o. DIT
usluge čuvanja imovine i objekata
Usluge 16.07.2021. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/660
Grad Sisak Altocomm d.o.o. DIT
nabava sportske opreme za djecu sportaše u sportskim klubovima grada Siska
Roba 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/659
VG Vodoopskrba d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica-Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava
Radovi 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/658
Primorsko-goranska županija Autotrans d.o.o. DIT
nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, 10 grupa
Usluge 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/657
Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. ZP Lineal d.o.o., Maribor, Slovenija, IDT d.o.o., Osijek, Prongrad biro d.o.o., Zagreb, Vododer d.o.o., Zagreb i SL Consult d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
„Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska te za sanaciju dijela vodoopskrbnog sustava Općine Kula Norinska“
Usluge 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/656
Tekija d.o.o. Niskogradnja Jurčak d.o.o. DIT
Preljevni kolektor Zagrebačke ulice Požega
Radovi 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/655
Grad Labin Slavonija bus d.o.o. DIT
usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matija Vlačić, Labin i Osnovne škole Ivo Lola Ribar, Labin
Usluge 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/654
Grad Rovinj - Rovigno Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola čiji je osnivač grad Rovinj
Usluge 16.07.2021.
UP/II-034-02
/21-01/653
Grad Sisak Mipek d.o.o. DIT
izgradnja stambenih kuća po sistemu „ključ u ruke“
Radovi 15.07.2021. Određuje se privremena mjera zabrane nastavka postupka
UP/II-034-02
/21-01/652
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Hospitalija trgovina d.o.o. DIT
sistemi za vađenje krvi
Roba 15.07.2021.