Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/975
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Meta partner d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom i administracije za operacije obnove od potresa (po grupama)
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/974
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Sokol d.o.o. DIT
usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u HZMO-u (grupa III)
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/973
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ZP Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i Tripodij d.o.o,., Dugopolje DIT
izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Dunat-Rab, podmorski dio KK Surbova-KK Stojan
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/972
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ZP Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i Tripodij d.o.o,., Dugopolje DIT
izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Melina-Krk, kopnena i podmorska dionica: KS Kraljevica-RP Omišalj
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/971
Zagrebačka županija Presečki grupa d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (po grupama)
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/970
Grad Zagreb P.G.P. d.o.o. DIT
rekonstrukcije i opremanje pothodnika (grupa 1. i 4.)
Radovi 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/969
Grad Vukovar UNIS Telecom d.o.o. DIT
modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Vukovara – 1. faza
Radovi 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/968
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Strabag d.o.o., Zagreb i Strabag AG, Spittal an der Drau, Austrija DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak
Radovi 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/967
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Trames d.o.o., Dubrovnik, VIS projektiranje d.o.o., Zagreb i ADL struktura d.o.o., Zagreb DIT
kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC59 Bribirske Mostine duljine 1,0 km
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/966
Ured Predsjednika Republike Hrvatske P.E.S.-Zagreb d.o.o. DIT
izrada odlikovanja
Usluge 25.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/965
Komunalac Glina d.o.o. Hado Technik d.o.o. DIT
dvokomorno komunalno vozilo za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada zapremnine 16 m3
Roba 22.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/964
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb, Bioinstitut d.o.o., Čakovec i Eurofins Croatiakontrola d.o.o., Zagreb DIT
uzorkovanje i ispitivanje otpadnih, oborinskih i podzemnih voda na autocestama (grupe: I, III, IV i V)
Usluge 22.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/963
Zagrebačka županija Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija
Usluge 22.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/962
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Hidroing d.o.o. DIT
tehnička pomoć-Program upravljanja vodnim gubitcima u vodoopskrbnom sustavu Cres-Lošinj s izradom studije izvodljivosti
Usluge 22.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/961
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Vodoprivredno-projektni biro d.d. DIT
izrada projektne dokumentacije infrastrukture za promociju ''zelene plovidbe'' na Savi u Zagrebu
Usluge 22.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/960
Vodovod-Osijek d.o.o. HOK osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja
Usluge 21.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/959
VG Komunalac d.o.o. Horfam d.o.o. DIT
elektromaterijal za održavanje javne rasvjete u Velikoj Gorici (grupa 1.)
Roba 21.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/958
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Geoprojekt d.o.o. DIT
usluge skeniranja metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini RH (grupa 3.)
Usluge 20.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/957
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Geoprojekt d.o.o. DIT
usluge skeniranja metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini RH (grupa 2.)
Usluge 20.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/956
Grad Zagreb Poslovni sistemi TILIA d.o.o. DIT
nadogradnja parkirnih aparata
Usluge 20.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/955
HP-Hrvatska pošta d.d. Insepo d.o.o. DIT
nabava tonera, traka, catridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe
Roba 20.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/954
Hrvatske vode Jet-set d.o.o. DIT
rekonstrukcija brane Vlačina-građenje
Radovi 20.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/953
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije Damir Šiplika DIT
izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
19.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/952
Hrvatske šume d.o.o. ZP Ruda d.o.o., Slatina, Bilavčić d.o.o., Đulovac, Quercus, vl. M. Malčić, Lukač, Jerbić, obrt, vl. G. Jerbić, Virovitica, Drvo-izrada Robert, vl. R. Petrović, Milanovac, Martinović šumarstvo d.o.o.,Bukovački Antunovac, Ilija d.o.o.,Slatina, Zoki, vl. Z. Jurić,Slatina, Šuma-Trans,vl. S. Šugić,Pakrac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 8grupe 4. i 11.)
Radovi 19.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/951
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Split i PPG Društvo za projektiranje i građenje d.o.o., Sarajevo, BiH DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski
Usluge 19.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/950
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski
Usluge 19.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/949
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro Merkur d.o.o. DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Roba 18.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/948
Ministarstvo unutarnjih poslova Narodne novine d.d. DIT
jastučići za numeratore marke REINER-model D53-dvobojni
Roba 18.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/947
Klinička bolnica Dubrava Medika d.d. DIT
nabava zaštitne opreme za COVID-19 (grupa 5.)
Roba 18.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/946
Ministarstvo poljoprivrede Turković d.o.o. DIT
izvođenje radova na održavanju šumskih prometnica u šumama šumoposjednika na području Sisačko-moslavačke županije
Radovi 18.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/945
Hrvatska elektroprivreda d.d. EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenija d.o.o., Podružnica Zagreb DIT
usluge tiskanja i kuvertiranja računa i ostalih poslovnih obrazaca te priprema i predaja pošiljaka na lokaciju distributeru
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/944
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Mar d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
Mješovita nabava 15.10.2021. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/943
Županijska uprava za ceste Zadarske županije ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Filius d.o.o., Zadar i Prvi treptač d.o.o., Split DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/942
Klinički bolnički centar Rijeka A1 Hrvatska d.o.o. DIT
usluga veze prema centru dijeljenih usluga
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/941
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Mipek d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Mješovita nabava 15.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/940
Dom zdravlja Zagrebačke županije Vik-dental d.o.o. DIT
nabava stomatološkog materijala
Roba 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/939
Hrvatska elektroprivreda d.d. 007 Miletić d.o.o. DIT
usluge zaštite objekata (po grupama)
Usluge 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/938
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. HOK osiguranje d.d. DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a
Usluge 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/937
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.)
Usluge 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/936
Hrvatske šume d.o.o. Certus zapošljavanje d.o.o. DIT
usluge ustupanja radnika (po grupama)
Usluge 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/935
Općina Klana K2 d.o.o. DIT
nabava, zamjena postojeće i montaža LED rasvjete na području Općine Klana
Mješovita nabava 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/934
Grad Bjelovar Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Bjelovara
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/933
Klinički bolnički centar Zagreb Adria grupa d.o.o. DIT
usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/932
Ministarstvo unutarnjih poslova ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. DIT
policijsko plovilo CPB-Coastal Patrol Boat
Roba 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/931
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
SN blokovi s osiguračem
Roba 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/930
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci (grupa 4.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/929
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Yüksel Proje A.Ş. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 3.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/928
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Yüksel Proje A.Ş. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/927
Komunalac d.o.o. IKOM d.d. DIT
vodomjeri
Roba 11.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/926
Istarska županija DE Conte d.o.o. DIT
radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula
Radovi 11.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/925
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tim kabel d.o.o. DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Roba 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/924
Ministarstvo financija Combis d.o.o. DIT
implementacija sustava praćenja logova
Roba 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/923
Hrvatske autoceste d.o.o. Copy electronic d.o.o., DIT
najam i održavanje ispisnih rješenja na svim lokacijama HAC-a
Usluge 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/922
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Securitas Hrvatska d.o.o., Zagreb i King ICT d.o.o., Zagreb DIT
radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u nadležnosti HAC d.o.o. (grupa 1)
Radovi 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/921
Hrvatske autoceste d.o.o. Matrel d.o.o. DIT
nabava i ugradnja uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima
Mješovita nabava 07.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/920
Klinički bolnički centar Zagreb HEP-Toplinarstvo d.o.o. DIT
vođenje, nadzor i održavanje primarnog i sekundarnog termo-energetskog kruga KBC-a Zagreb, lokacija Rebro i opskrba energentom
Usluge 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/919
Hrvatska radiotelevizija Insepo d.o.o. DIT
toneri (po grupama)
Roba 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/918
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Insepo d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.)
Roba 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/917
Vatrogasna zajednica Grada Velike Gorice Damyearconnect d.o.o. DIT
nabava rabljenog vatrogasnog vozila
Roba 06.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/916
Klinički bolnički centar Rijeka Medical Intertrade d.o.o. DIT
proizvodi od netkanog materijala ( grupe: 3., 4, 8. i 9.)
05.10.2021.