C-264/18 od 6. lipnja 2019.

C-264/18 od 6. lipnja 2019.

P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. protiv Ministerraad

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (c) i članak 10. točka (d) podtočke i., ii. i v. – Valjanost – Područje primjene – Isključenje usluga arbitraže i mirenja te određenih pravnih usluga – Načela jednakog postupanja i supsidijarnosti – Članci 49. i 56. UFEU‑a

Razmatranjem pitanja nije utvrđeno postojanje nijednog elementa koji bi s obzirom na načela jednakog postupanja i supsidijarnosti, kao i članke 49. i 56. UFEU‑a, mogao utjecati na valjanost odredaba članka 10. točke (c) i članka 10. točke (d) podtočaka i., ii. i v. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ.
 
Poveznica na Presudu