C-526/17 od 18. rujna 2019.

C-526/17 od 18. rujna 2019.

Europska komisija protiv Talijanske Republike

Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva 2004/18/EZ – Usklađivanje postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, robe i usluga – Koncesije za javne radove – Produljenje postojeće koncesije za izgradnju i upravljanje autocestom, bez objave poziva na nadmetanje

Produljivanjem s 31. listopada 2028. na 31. prosinca 2046. koncesije na dionici autoceste A12 (Livorno – Civitavecchia) između Livorna i Cecine (Italija) bez objave poziva na nadmetanje, Talijanska Republika povrijedila je obveze koje ima na temelju članaka 2. i 58. Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1422/2007 od 4. prosinca 2007.

Poveznica na Presudu