UsII-365/20 od 13. studenog 2020.

KLASA: 20/558

UsII-365/20 od 13. studenog 2020.

Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Cijena ponude prelazi osigurana sredstva naručitelja – Članak 401. ZJN 2016
 
Pravilan je zaključak tuženika da tužitelj nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe u smislu članka 401. ZJN 2016, jer nije osporio razloge zbog kojih je njegova ponuda ocijenjena neprihvatljivom, a koji razlozi isključuju mogućnost da njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora. Navedeno ima za posljedicu da nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz članka 401. ZJN 2016 jer činjenica da je tužiteljeva ponuda ocijenjena neprihvatljivom rezultira nemogućnošću sklapanja ugovora te time nepostojanjem pravnog interesa za izjavljivanjem žalbe.
Napominje se da je naručitelj dužan postupati po primjedbama tuženika danim u ranijem rješenju samo pod uvjetom da je stanje ostalo nepromijenjeno, što ovdje nije slučaj, zbog čega, s obzirom na drugačije činjenično stanje u ponovljenom postupku, naručitelj nije vezan uputama tuženika iz ranijeg rješenja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu