Izbor iz prakse Visokog upravnog suda RH


Visoki upravni sud  Republike Hrvatske je rezultat višegodišnjeg rada na reformi upravnog sudovanja. Naime, Zakonom o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine kao i Zakonom o izmjenama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 130/11) uvedeno je dvostupanjsko upravno sudovanje. Ustanovljeni su prvostupanjski upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te Visoki upravni sud Republike Hrvatske, a od 1. siječnja 2012. godine Upravni sud Republike Hrvatske nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovano je 8 specijaliziranih vijeća, Vijeće za odlučivanje povodom zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata i Služba za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse. Vijeća su sastavljena od tri suca. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala dva suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik.

Sukladno odredbama članka 434. ZJN 2016 pravna zaštita protiv odluka Državne komisije osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (stavak 1.). Rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave odluke na internetskim stranicama Državna komisije (stavak 2.). Odluka u upravnom sporu donijet će će se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe (stavak 3.). Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku javne nabave (stavak 4.). Odluku u upravnom sporu Državna komisija će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije. (stavak 5.)


Poveznica na internetske stranice Visokog upravnog suda RH