Ostalo
 
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016
Pregovarački postupak bez prethodne objave – Pretpostavke – Članak 131. stavak 1. točka 3. ZJN 2016
 
Norme osiguranja kvalitete – HR EN 14508 – Članak 270. ZJN 2016
Koncesija – Rok na koji se daje koncesija – Članak 166. Zakona o rudarstvu
Okvirni sporazum – Predmet nabave – Načela
Opis predmeta nabave  - Članak 200., 205. ZJN 2016
Rok početka i završetka izvršenja usluge nadzora – Način obračuna cijene usluge – Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja - Članak 200., 316. ZJN 2016
Opis predmeta nabave  - Visina osigurnine – Članak 949. ZOO-a – Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora - Ugovorna kazna – Članak 350. ZOO-a
 
Sukobljeni interesi – Članak 259. stavak 2. ZJN 2016
Predmet nabave – Grupe – Pogodovanje – Članak 203., 204., 205., 206. ZJN 2016
Rok početka i završetka izvršenja radova – Obračun i dospijeće plaćanja – Rok izvršenja usluga
Rokovi početka i završetka predmeta nabave – Način obračuna cijene usluge – Članak 200. ZJN 2016
Gospodarski subjekt – Sudjelovanje instituta u postupcima javne nabave – Članak 3. ZJN 2016
Privremena mjera- Pravodobnost- Članak 424. ZJN 2016
Dokumentacija o nabavi – Objašnjenje/izmjene dokumentacije o nabavi – Pročišćeni tekst dokumentacije – Kontradiktorne odredbe – Članak 290. ZJN 2016.
Dokumentacija o nabavi – Tipovi transformatora – Tipska ispitivanja
Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave - Članak 310. ZJN 2016
Okvirni sporazum ( koji ne obvezuje na izvršenje) - Novi postupak za isti predmet nabave
Uvid u spis – Kopiranje ponuda i dostava istih elektroničkom poštom – Članak 310. ZJN 2016
Objašnjenje dokumentacije o nabavi – Informacija o načinu uvida u projektnu dokumentaciju nužnu za izradu ponude – Članak 200. stavak 5. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije o nabavi - Članak 200. ZJN 2016

 
Usmena rasprava - Članak 427. ZJN 2016

 
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje - Razlozi za primjenu - Članak 131. stavak 1. točka 2.b) i točka 3. - Članak 324. stavak 3. ZJN 2016
 
Izrada idejnog rješenja – Neuobičajeni rizik – Članak 200. stavak 2. ZJN 2016
Provjera usklađenosti ponuda u fazi izvršenja ugovora
 
Podjela predmeta nabave na grupe - članak 370. ZJN 2016
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Ispitna izvješća – Članak 213. ZJN 2016
 
Izmjena ugovora o javnoj nabavi - Pravno sljedništvo - Članak 318. ZJN 2016
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi- Rok ispunjenja novčane obveze- Obraloženje- Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
 
Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Dokazivanje jednakovrijednosti - Ispitna izvješća - Članak 213.

Dokaz o postojanju trajnosti zapisa, tiska i kopiranja na papiru- Norma- Dokazivanje jednakovrijednosti

 
Okvirni sporazum - Mini nadmetanje - Način dodjele ugovora o javnoj nabavi
 
Istraživanje tržiša - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Postupak javne nabave male vrijednosti
 

Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćanje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi - Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave

Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije - Pogodovanje određenom gospodarskom subjektu - Vještačenje - Teret dokazivanja
Tehničke specifikacije - Potvrda proizvođača -Teret dokazivanja
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za izvršenje ugovora -Trenutak dokazivanja - Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima