Zakon o općem upravnom postupku


Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) stupio je na snagu 1. siječnja 2010., a sadrži pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Poveznica na Zakon