UsII-35/20 od 13. veljače 2020.

KLASA: 18/1064

UsII-35/20 od 13. veljače 2020.
 
Prijedlog za obnovu postupka – Nove činjenice i novi dokazi  - Članak 123. stavak 1. ZUP-a

Pod novim činjenicama misli se na takve činjenice koje su postojale u vrijeme vođenja ranijeg postupka, a za koje se nije znalo, tako da je činjenično stanje u prijašnjem postupku utvrđeno bez tih činjenica, dok se pod novim dokazima mogu smatrati dokazi za koje se u prijašnjem postupku nije znalo, ali i oni dokazi za koje se znalo, no nije ih se moglo pribaviti niti upotrijebiti, a mogućnost njihovog pribavljanja odnosno upotrebe nastala je nakon okončanja prijašnjeg postupka.
Imajući na umu što se smatra pod novim činjenicama i novim dokazima koji mogu predstavljati temelj za obnovu postupka, Sud nalazi da je tuženik pravilno postupio kada je odbacio prijedlog za obnovu postupka okončanog rješenjem tuženika, jer navedeni dokazi nastali i pribavljeni nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, odnosno nakon provedenog žalbenog postupka, ne predstavljaju nove činjenice i nove dokaze u smislu odredbe članka 123. stavka 1. točke 1. ZUP-a i kao takve ne mogu poslužiti kao razlog za obnovu postupka.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu