Izreka Rješenja

Izreka Rješenja – Članak 98. stavak 3. ZUP-a
izreka rješenja - Nenavođenje dijelova odredbe u odnosu na koju su navodi ocijenjeni neosnovanima

Dijelovi dokumentacije koji su zahvaćeni nezakonitošću - Poništavajući dio
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Odbijajući dio