UsII-300/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/541

UsII-300/20 od 8. listopada 2020.
 
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Pravodobnost žalbenog navoda – Članak 406. ZJN 2016
 
Nadalje, glede prigovora tužitelja da je naručitelj postupio suprotno odredbama članka 28. stavak 1. točka 33. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponuda u postupku javne nabave (Narodne novine, broj 65/17.), na način da činjenica pribavljanja dokumenata o nekažnjavanju putem navedene aplikacije nije vidljiva iz zapisnika o pregledu ili ocjeni ponuda, niti su ti dokumenti objavljeni a niti priloženi zapisniku pa stoga proizlazi da je zapisnik sačinjen nezakonito, treba reći da je navedeno postupanje naručitelja suprotno odredbi članka 28. stavak 1. točka 3. Pravilnika na koju odredbu se poziva tužitelj koja odredba propisuje sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda na način da zapisnik mora sadržavati popis priloga (zahtjevi za pojašnjenjem ili popunjavanjem informacija ili dokumentacije, zahtjevi za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata, zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške, zahtjevi za objašnjenjem izuzetno niske ponude, dostavljanje dokumenata, pojašnjenja, objašnjenja, prihvat ispravka, mišljenje stručne službe naručitelja ili neovisne stručne osobe i sl.), te se takav zapisnik u pisanom obliku dostavlja javnom objavom u EOJN RH uz prilog odluke o odabiru ili poništenju (odredba članka 29. stavak 8. istog Pravilnika).
Međutim, kako ovaj prigovor nije bio istican u žalbi tužitelja od 13. srpnja 2020., već u podnesku od 22. srpnja 2020., to tuženik o istim prigovorima nije odlučivao u smislu odredbe članka 404. stavak 1. i članka 420. stavak 1. točka 7. Zakona o javnoj nabavi jer ti navodi su morali biti isticani već u žalbi ili u podnesku koji bi trebao biti podnesen u roku za izjavljivanje žalbe, što ovdje nije slučaj, budući je rok za žalbu istekao 13. srpnja 2020.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu