Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenog djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti na Obrascu zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:
  • na adresu: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb,
  • na broj faxa: 01/ 4559 933 ili
  • donijeti osobno u pisarnicu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave radnim danom od 09:00 do 14:00 sati,
  • elektroničkom poštom na adresu: tajnik@dkom.hr

Službenik za informiranje:  Ivana Golić, dipl. iur. (zamjena Dejan Kovačević, dipl. iur.)
e-pošta: tajnik@dkom.hr 

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/ 4559 930.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14).

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

PPI Godišnje izvješće za 2016. godinu
PPI Godišnje izvješće za 2017. godinu
PPI Godišnje izvješće za 2018. godinu
PPI Godišnje izvješće za 2019. godinu
PPI Godišnje izvješće za 2020. godinu
PPI Godišnje izvješće za 2021. godinu (pdf/csv)
PPI Godišnje izvješće za 2022. godinu (pdf/csv)
PPI Godišnje izvješće za 2023. godinu (pdf/csv)