Informacije iz članka 18. stavka 5. Zakona o DKOM-u

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13 i 74/14.) u članku 18. stavak 5., propisuje: „Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima“.

U žalbenim postupcima koji su vođeni pred Državnom komisijom mogu se izdvojiti slijedeći najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe, koji se godinama ponavljaju:
  
 1. povreda načela javne nabave
 2. neusklađenost dokumentacije o nabavi sa pozitivnim zakonskim rješenjima (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta)
 3. propusti prilikom pregleda i ocjene ponuda
 4. primjena odredaba o dopuni, razjašnjenju, upotpunjavanju ponuda i dostavi informacija ili dokumentacije
 5. neusklađenost ponude odabranog ponuditelja sa uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi
 6. zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabave
 
Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija dijele se na one počinjene od strane ponuditelja i od strane naručitelja.
 

Karakteristične pogreške ponuditelja:

 1. nedovoljno korištenje mogućnosti traženja dodatnih informacija, objašnjenja ili izmjena u vezi s dokumentacijom o nabavi,
 2. dostavljanje ponude koja nije sastavljena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi (dokazi nepostojanja osnova za isključenje, dokazi kriterija za odabir gospodarskog subjekta, dokazi sukladnosti sa tehničkim specifikacijama),
 3. upotpunjavanje i razjašnjavanje ponude protivno zakonskim ograničenjima.

Karakteristične pogreške naručitelja:

 1. nejasna i kontradiktorna dokumentacija o nabavi,
 2. narušavanje integriteta i jasnoće dokumentacije o nabavi brojnim izmjenama i objašnjenjima,
 3. neopravdano ograničavanje tržišnog natjecanja propisivanjem detaljnih tehničkih specifikacija,
 4. propisivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se prelaze minimalne razine sposobnosti
 5. nepravilno određivanje kriterija za odabir ponude (kriterij ekonomski najpovoljnije ponude)
 6. odstupanje od uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi prilikom pregleda i ocjene ponuda  
 7. prihvaćanje nedostatnih dokaznih sredstava kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
 8. nepravilna primjena odredbi o dopuni i pojašnjenju ponude
 9. manjkavo obrazloženje razloga za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno za odbijanje ponude.

Najveći broj žalbi izjavljen je u fazi dokumentacije o nabavi te odluke o odabiru. S obzirom na navedeno, u nastavku se daje prikaz najčešćih žalbenih navoda u navedene dvije faze postupka.


Najčešći žalbeni navodi na dokumentaciju  o nabavi

 1. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, u smislu pogodovanja
 2. određenom ponuditelju
 3. propisani uvjeti i dokazi tehničke i stručne sposobnosti
 4. propisani kriteriji za odabir ponude (kriterij ekonomski najpovoljnije ponude)
 5. propisani uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima.

Najčešći žalbeni navodi na odluku o odabiru

 1. dokazivanje nepostojanje osnova za isključenje
 2. udovoljavanje tehničkim specifikacijama
 3. udovoljavanje uvjetima tehničke i stručne sposobnosti
 4. osporavanje ažuriranosti dostavljenih popratnih dokumenata
 5. primjena članka 263. i 293. ZJN 2016
 6. primjena odredbi o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata
 7. pregled i ocjena ponuda u odnosu na kriterij za odabir ponude (kriterij    ekonomski najpovoljnije ponude)
 8. primjena instituta izuzetno niske ponude

Izvor: Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2018. godinu.