UsII-582/19 od 19. prosinca 2019.

KLASA: 19/904

UsII-582/19-6
 
Opravdan trošak  - Članak 431. ZJN 2016
 
Tuženik je u konkretnom slučaju, a s obzirom da je žalba tužitelja bila osnovana, pravilno ocijenio osnovanim zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka u iznosu od 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, te zahtjev tužitelja za naknadu iznosa od 781,25 kuna na ime sastava žalbe po odvjetniku sukladno Tbr. 20.1. i Tbr.22. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, dok je preostali dio zahtjeva za naknadu troškova pravilno odbio. Tuženik je pravilno odbio i zahtjev tužitelja za naknadu troška koji se odnosi na sastav podneska po odvjetniku kojim se očitovao na žalbu i naručiteljev odgovor na žalbu jer je tuženik kod donošenja odluke o troškovima postupka pravilno ocijenio da poduzeta radnja ne sadrži takve navode koji su nužni za rješavanje predmetne upravne stvari, jer je tužitelj u tom podnesku uglavnom ustrajao u žalbenim navodima, dok su u žalbi za koju je tužitelju priznat trošak, obrazloženi razlozi zbog kojih se odluka o odabiru smatra nezakonitom. Stoga ovaj Sud nalazi da tužitelj navodima sadržanim u očitovanju iz navedenog podneska nije pridonio rješavanju žalbe pa je iz tog razloga trošak za sastav podneska pravilno ocijenjen neosnovanim.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu