Izvješće (2019)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13 i 74/14.) u članku 18. stavak 5., propisuje: „Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima“.

Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe i nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija, ponavljaju se iz godine u godinu i nisu poseno vezani uz promjenu pravnog okvira.
 
U žalbenim postupcima koji su vođeni pred Državnom komisijom mogu se ponovno izdvojiti slijedeći najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe:

- neusklađenost dokumentacije o nabavi s pozitivnim zakonskim rješenjima (ponajviše u dijelu koji se odnosi na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterije za odabir ponude),
- propusti naručitelja prilikom pregleda i ocjene ponuda,
- neusklađenost  ponude  odabranog  ponuditelja  s  uvjetima  i  zahtjevima  iz dokumentacije o nabavi,
- nepravilna     primjena      odredbi    o     (na)dopuni,     razjašnjenju/objašnjenju, upotpunjavanju ponuda te dostavi nužnih informacija ili dokumentacije,
- povreda načela javne nabave,
- nezakonitost odluke o poništenju postupka javne nabave.

Karakteristične pogreške ponuditelja:

- dostavljanje ponude koja nije sastavljena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi (ponajviše u pogledu dokazivanja nepostojanja osnova za isključenje, dokazivanja kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, dokazivanje sukladnosti s propisanim tehnčkim specifikacijama predmeta nabave te pogreške u izradi troškovnika),
- upotpunjavanje i razjašnjavanje ponude protivno zakonskim ograničenjima (pregovaranje i izmjena ponude),
- nedovoljno korištenje mogućnosti traženja dodatnih informacija, objašnjenja ili izmjena u vezi s dokumentacijom o nabavi,.

Karakteristične pogreške naručitelja:

- nejasna, dvojbena i kontradiktorna dokumentacija o nabavi
- neopravdano ograničavanje tržišnog natjecanja propisivanjem detaljnih tehničkih specifikacija
- opisivanje predmeta nabave odnosno propisivanje tehničkih specifikacija na način da se pogoduje određenom gospodarskom subjektu
- propisivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se prelaze minimalne razine sposobnosti
- nepravilno određivanje kriterija za odabir ponude (kriterij ekonomski najpovoljnije ponude)
- odstupanje od uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi prilikom pregleda i ocjene ponuda
- prihvaćanje nedostatnih dokaznih sredstava kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
- nepravilna primjena odredbi o dopuni i razjašnjenju ponude (pregovaranje, povreda načela jednakog tretmana i transparentnosti itd.)
- netransparentnost pregleda i ocjene ponuda (nedostatak obrazloženja ili manjkavo obrazloženje razloga za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno razloga za odbijanje ponude u zapisniku o pregledu i ocjeni   ponuda i sl.)

 
Izvor: Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu, koje je prihvatio Hrvatski sabor na 7. sjednici, 23. travnja 2021. godine.