Izvješće (2018)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13 i 74/14.) u članku 18. stavak 5., propisuje: „Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima“.

Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe i nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija, ponavljaju se iz godine u godinu i nisu poseno vezani uz promjenu pravnog okvira.
 
U žalbenim postupcima koji su vođeni pred Državnom komisijom mogu se ponovno izdvojiti slijedeći najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe:

- povreda načela javne nabave,
- nusklađenost dokumentacije o nabavi s pozitivnim zakonskim rješenjima (ops predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta),
- propusti prilikom pregleda i ocjene ponuda,
- primjena odredaba o dopuni, razjašnjenju, upotpunjavanju ponuda i dostavi informacija ili dokumentacije,
- neusklađenost ponude odabranog ponuditelja sa uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi,
- zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabave.

Karakteristične pogreške ponuditelja:

- nedovoljno korištenje mogućnosti traženja dodatnih informacija, objašnjenja ili izmjena u vezi s dokumentacijom o nabavi,
- dostavljanje ponude koja nije sastavljena u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi (dokazi nepostojanja osnova za isključenje, dokazi kriterija za odabir gospodarskog subjekta, dokazi sukladnosti sa tehnčkim specifikacijama),
- upotpunjavanje i razjašnjavanje ponude protivno zakonskim ograničenjima.

Karakteristične pogreške naručitelja:

- nejasna i kontradiktorna dokumentacija o nabavi,
- narušavanje integriteta i jasnoće dokumentacije o nabavi brojnim izmjenama i objašnjenjima
- neopravdano ograničavanje tržišnog natjecanja propisivanjem detaljnih tehničkih specifikacija
- propisivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se prelaze minimalne razine sposobnosti
- nepravilno određivanje kriterija za odabir ponude (kriterij ekonomski najpovoljnije ponude)
- odstupanje od uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi prilikom pregleda i ocjene ponuda  
- prihvaćanje nedostatnih dokaznih sredstava kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
- nepravilna primjena odredbi o dopuni i pojašnjenju ponude
- manjkavo obrazloženje razloga za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno za odbijanje ponude

Izvor: Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2018. godinu, koje je prihvatio Hrvatski sabor na 14. sjednici, 18. listopada 2019. godine.