Upute žalbeni postupak ZJN (NN 90/11., 83/13., 143/13.,13/14.)

Žalba i način izjavljivanja žalbe (članak 141. i 145. Zakona o javnoj nabavi)

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, ukoliko žalba nije dostavljena naručitelju na dokaziv način istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, ista će se smatrati nepravodobnom.

Sadržaj žalbe i postupanje s neurednom žalbom (članak 159. i 160. Zakona o javnoj nabavi)

Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:
1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),
2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,
3. naziv i sjedište naručitelja,
4. predmet žalbe,
5. broj objave,
6. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),
7. dokaze,
8. žalbeni zahtjev,
9. dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,
10. potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.
Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve gore navedene podatke i dokaze iz članka 159. toga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Ukoliko se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

Rokovi za izjavljivanje žalbe

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave (članak 146. Zakona o javnoj nabavi)

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu (članak 147. Zakona o javnoj nabavi)

U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u postupcima nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana:
1.objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dodatne dokumentacije za izradu zahtjeva za sudjelovanje ako postoji,
2. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje, pod uvjetom da je od dana objave poziva na nadmetanje dokumentacija za nadmetanje i sva dodatna dokumentacija koja se odnosi na postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje,
3. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja,
4. primitka dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije u odnosu na sadržaj dokumentacije za nadmetanje ako ista nije od dana objave poziva na nadmetanje neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje,
5. primitka ili objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
6. otvaranja (konačnih) ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja (konačnih) ponuda,
7. primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak isključenja inicijalnih ponuda, rješenja, pregleda, ocjene i odabira (konačnih) ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom, te natjecateljskog dijaloga sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave (članak 148. Zakona o javnoj nabavi)

U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana odnosno u postupku nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Kada naručitelj sukladno člancima 59. i 124. Zakona o javnoj nabavi nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku deset dana u postupku nabave velike vrijednosti odnosno u roku pet dana u postupku nabave male vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno navedenom nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru.
Ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, a ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora te propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru, žalba se izjavljuje sukladno članku 151. Zakona o javnoj nabavi (rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave).

Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II.B.

U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana odnosno u postupku nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Kada naručitelj sukladno člancima 59. i 124. Zakona o javnoj nabavi nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku deset dana u postupku velike vrijednosti odnosno u roku pet dana u postupku nabave male vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
U slučaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na odabir postupka, a u slučaju kada nije objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda niti prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora te naručitelj propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru, žalba se izjavljuje sukladno članku 151. Zakona o javnoj nabavi (rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave).

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi (članak 150. Zakona o javnoj nabavi)

Ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno navedenom, nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru ukoliko bude objavljena.
Ako je naručitelj objavio samo obavijest o sklopljenom ugovoru za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave (članak 151. Zakona o javnoj nabavi)

Rok za žalbu u slučajevima sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave iznosi 30 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučajevima sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma (članak 152. Zakona o javnoj nabavi)

Rok za žalbu u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz članka 39. stavaka 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi iznosi 30 dana od primitka odluke o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u odnosu na postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma i ugovor.

Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima (članak 153. Zakona o javnoj nabavi)

U svim ostalim slučajevima koji nisu određeni člancima 146. do 152. Zakona o javnoj nabavi, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu natjecatelja ili ponuditelja u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo natjecatelja ili ponuditelja.

Učinak žalbe (članak 161. Zakona o javnoj nabavi)

Žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje odnosno izmjene dokumentacije sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave ako nije drugačije propisano u ovom dijelu Zakona. U slučaju izjavljene žalbe naručitelj je obvezan postupiti sukladno člancima 157. ili 158. Zakon o javnoj nabavi.
Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma za onu grupu predmeta nabave protiv koje je žalba izjavljena.
Žalba izjavljena protiv prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi za sve grupe predmeta nabave.
U ostalim slučajevima izjavljena žalba ne sprječava nastavak postupka javne nabave, provedbu novoga postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, osim u slučaju kada Državna komisija na temelju prijedloga žalitelja odredi privremenu mjeru.


Zahtjev za nastavak postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi i privremena mjera (članak 162. i 163. Zakona o javnoj nabavi)

U slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, naručitelj može postaviti zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave, sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave iz razloga: mogućeg nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, zaštite javnog interesa, žurnosti nabave te radi mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili zbog drugih ozbiljnih opasnosti ili mogućih šteta. U predmetnom zahtjevu naručitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev, a isti se može se podnijeti do donošenja rješenja Državne komisije, koja će odluku o zahtjevu donijeti u roku deset dana od dana zaprimanja zahtjeva ili iz utvrđenog opravdanog razloga odgoditi donošenje odluke do odlučivanja o glavnoj stvari. Opravdani razlog u ovom slučaju mora se posebno obrazložiti u odluci o glavnoj stvari.
Državna komisija će odluku o navedenom zahtjevu donijeti uvažavajući sve okolnosti predmetnog postupka javne nabave, u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Žalitelj može, uz žalbu koja ne sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere s ciljem pravodobnog ispravljanja navodnog kršenja Zakona ili sprječavanja nastanka štete.

Predmet prijedloga za određivanje privremene mjere može biti sprječavanje:
1. nastavka postupka javne nabave, ili
2. donošenja ili provedbe odluke ili radnje naručitelja, ili
3. nastanka i/ili izvršavanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, ili
4. provedbe novog postupka javne nabave za isti ili sličan predmet nabave.

U navedenom prijedlogu žalitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog, a Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku pet dana od dana primitka dokumentacije iz članka 154. toga Zakona. Rješenjem kojim se određuje privremena mjera odredit će se i njezino vremensko trajanje.

Uzimajući u obzir moguće posljedice određivanja privremene mjere za sve zainteresirane osobe koje bi mogle biti oštećene njenim određivanjem, uključujući i javni interes, Državna komisija može odbiti prijedlog za određivanje privremene mjere ukoliko ocijeni da bi negativne posljedice privremene mjere nadmašile njenu korist.
Ako žalitelj uz žalbu ne podnese prijedlog za određivanje privremene mjere ili Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere, predmetni postupak javne nabave nastavlja se, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, mogu se sklopiti ili izvršavati.

Prijedlog za određivanje privremene mjere podnesen protivno navedenom odbacit će se.

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave (članak 157. Zakona o javnoj nabavi)

U slučaju kada je u otvorenom postupku javne nabave izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda. Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

Ako Državna komisija usvoji žalbu na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije provesti novi postupak javne nabave ili nastaviti postupak javne nabave. U slučaju nastavka postupka javne nabave naručitelj je obvezan objaviti ispravak poziva na nadmetanje i izmjenu dokumentacije u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću te odrediti novi rok za dostavu ponuda koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda.

Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda i za vrijeme trajanja žalbenog postupka u slučajevima iz ovoga članka pristigne koja ponuda, naručitelj je obvezan bez odgađanja zaprimljenu ponudu vratiti neotvorenu gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog postupka. Ako su takve ponude dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je primjerak žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje dostavljen naručitelju nakon isteka roka od 15 dana u postupku javne nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije. Ako, u navedenom slučaju, Državna komisija usvoji žalbu naručitelj će provesti novi postupak javne nabave. Ako su takve ponude dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama.«.

Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u ograničenom, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu (članak 158. Zakona o javnoj nabavi)

U slučaju kada je u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja obavijestiti sve odabrane natjecatelje da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će odabranim natjecateljima poslati ispravak poziva na dostavu ponuda i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda, a na ispravak poziva na dostavu ponuda i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

Ako Državna komisija usvoji žalbu, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije provesti novi postupak javne nabave ili nastaviti postupak javne nabave.
U slučaju nastavka postupka javne nabave naručitelj je obvezan odabranim natjecateljima poslati novi poziv na dostavu ponuda u kojem određuje novi rok za dostavu ponuda koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda i izmjenu dokumentacije za nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću.

Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda, a za vrijeme trajanja žalbenog postupka u navedenim slučajevima pristigne koja ponuda, naručitelj je obvezan bez odgađanja zaprimljenu ponudu vratiti neotvorenu gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog postupka. Ako su takve ponude dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama.

Ako je u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu izjavljena žalba sukladno članku 147. stavku 1. točki 1. ili točki 2. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je, po primitku primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 6. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je potrebno, dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje žalba nije dopuštena.

Ako Državna komisija usvoji žalbu iz stavka 6. ovoga članka, naručitelj će ovisno o sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke Državne komisije provesti novi postupak javne nabave, ili nastaviti postupak javne nabave.
U slučaju nastavka postupka javne nabave naručitelj je obvezan objaviti ispravak poziva na nadmetanje i izmjenu dokumentacije u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću te odrediti novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

Ako prije prvotno određenog roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a za vrijeme trajanja žalbenog postupka u slučajevima iz stavaka 6. do 9. ovoga članka pristigne koji zahtjev za sudjelovanje, naručitelj je obvezan bez odgađanja isti vratiti neotvoren gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, ovisno o ishodu žalbenog postupka. Ako su takvi zahtjevi za sudjelovanje dostavljeni elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim zahtjevima za sudjelovanje.

Iznimno od stavaka 1. i 6. ovoga članka, u slučaju da je primjerak žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje dostavljen naručitelju nakon isteka roka od 15 dana u postupku javne nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe sukladno članku 147. ovoga Zakona, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju prije dostave odluke Državne komisije. Ako, u navedenom slučaju, Državna komisija usvoji žalbu naručitelj će provesti novi postupak javne nabave.

Pravila dokazivanja (članak 143. Zakona o javnoj nabavi)

U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju. Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupka i/ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi, a naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka (članak 169. Zakona o javnoj nabavi)

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:
1. 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 1.500.000,00 kuna,
2. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do  7.500.000,00 kuna,
3. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna,
4. 70.000.00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna,
5. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.

Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka se plaća u iznosu od 10.000,00 kuna. Državna komisija pozvat će žalitelja na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tijekom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedostatnom iznosu.

Kada se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi trećinu navedenih iznosa za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju naknade, Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna.

Ako Državna komisija nakon zaprimanja žalbe utvrdi da dokaz o plaćanju naknade nije dostavljen uz žalbu ili provjerom ne može utvrditi da je naknada plaćena u propisanom iznosu, pozvat će žalitelja na uplatu naknade i dostavu dokaza o plaćanju naknade u roku koji ne smije biti duži od pet dana. Ako žalitelj ne postupi u skladu s pozivom Državne komisije, žalba će se odbaciti kao neuredna.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo oslobođeni su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.
Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovlasti državne komisije i bitne povrede (članak 144. Zakona o javnoj nabavi)

U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba. Bitna povreda postoji ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe. Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

Odluke po žalbi (članak 164. Zakona o javnoj nabavi)

U žalbenom postupku Državna komisija može:
1. obustaviti žalbeni postupak,
2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe,
3. odbiti žalbu,
4. poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave,
5. poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio,
6. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka,
7. odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere,
8. odlučiti o zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,
9. odrediti novčanu kaznu.
Državna komisija o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom. Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije, a odluka Državne komisije je izvršna.

Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (članak 167. Zakona o javnoj nabavi)

Državna komisija će u žalbenom postupku poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u cijelosti ili djelomično ako je naručitelj sklopio:
1. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum bez prethodno provedenog postupka javne nabave kada je to u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona,
2. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, za vrijeme roka mirovanja kada se on morao primijeniti,
3. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno članku 161. ovoga Zakona,
4. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno članku 163. ovoga Zakona,
5. ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u suprotnosti sa člankom 39. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona.

Ovisno o razlogu poništenja iz stavka 1. ovoga članka, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući težinu povrede ovoga Zakona i postupanje naručitelja, Državna komisija može poništiti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum uključujući i sve njegove pravne posljedice od trenutka njegova nastanka ili poništiti ugovor odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene.

Državna komisija može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako je sklopljen u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga članka ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi.

Ekonomski interesi mogu se smatrati prevladavajućim razlozima u smislu stavka 3. ovoga članka samo u iznimnim okolnostima kada bi poništenje ugovora dovelo do nerazmjernih posljedica.
Ekonomski interesi izravno vezani uz predmetni ugovor o javnoj nabavi kao što su troškovi zbog zakašnjenja u izvršenju ugovora, troškovi provedbe novoga postupka javne nabave, troškovi koji mogu nastati zbog promjene gospodarskog subjekta koji izvršava ugovor i troškovi pravnih obveza koje su rezultat poništenja ugovora o javnoj nabavi ne predstavljaju prevladavajuće razloge u vezi s općim interesom.

Novčane kazne ( članak 168. Zakona o javnoj nabavi)

Ako Državna komisija sukladno članku 167. stavku 2. ovoga Zakona poništi ugovor odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, ili donese odluku sukladno članku 167. stavku 3. ovoga Zakona, odlukom će odrediti novčanu kaznu naručitelju.

Ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere sukladno članku 163. ovoga Zakona, ili odobri nastavak postupka javne nabave odnosno sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma sukladno članku 162. ovoga Zakona, tada ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu naručitelju.

U odluci se određuje iznos novčane kazne i rok u kojem ju je naručitelj obvezan platiti. Novčana kazna određuje se razmjerno ispunjenju djelomično poništenog ugovora o javnoj nabavi, preostalim ugovornim obvezama koje još nisu ispunjene, odnosno cijelom ugovoru čije se sklapanje ili izvršenje odobrava, a može se izreći u iznosu od 10% do 20% vrijednosti ugovora.

Novčana kazna određena prema odredbama ovoga članka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.