Upute žalbeni postupak ZJN (NN 120/16. i 114/22.)

Žalba (članak 401. Zakona o javnoj nabavi)

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.


Izjavljivanje žalbe (članak 405. Zakona o javnoj nabavi)

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.
(2) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).
(3) Žalba koja nije dostavljena sukladno stavku 2. ovoga članka odbacit će se.
(4) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.
(5) Ako Državna komisija utvrdi da obavijest o zaprimljenoj žalbi nije poslana strankama žalbenog postupka sukladno stavku 4. ovoga članka, bez odgode će obavijestiti stranke žalbenog postupka o izjavljenoj žalbi.
(6) EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.
(7) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji odnosno stranki žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.
(8) Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.
(9) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.
(10) Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. ovoga Zakona produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan.
(11) Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu produžuje se do isteka prvog sljedećeg radnog dana.
(12) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave pravilnikom će detaljnije razraditi određena pitanja vezana uz oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava, postupanje u žalbenim postupcima u slučaju nedostupnosti EOJN RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.


Sadržaj žalbe (članak 420. Zakona o javnoj nabavi)

Žalba obvezno sadržava sljedeće podatke i dokaze:
1. podatke o žalitelju (naziv ili osobno ime, OIB ili odgovarajući identifikacijski broj, ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu, adresa sjedišta ili prebivališta, adresa elektroničke pošte)
2. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, s priloženom valjanom punomoći
3. podatke o opunomoćeniku za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako žalitelj ima sjedište ili prebivalište u inozemstvu
4. naziv i sjedište naručitelja
5. predmet žalbe
6. broj objave, ako je poznat
7. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje)
8. dokaze
9. žalbeni zahtjev
10. dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu
11. potpis podnositelja žalbe.
Dokaz iz stavka 1. točke 10. ovoga članka je dokaz na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku, osim u slučaju iz članka 430. stavka 7. ovoga Zakona.


Postupanje s neurednom žalbom (članak 421. Zakona o javnoj nabavi)
 
(1) Ako žalba ne sadržava podatke iz članka 420. stavka 1. točke 7. ovog Zakona ili dokaz  iz članka 420. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona ili naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija odbacit će žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.
(2) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke i dokaze iz članka 420. stavka 1. točaka 1. do 6., 8., 9. i 11. ovoga Zakona, a Državna komisija po žalbi bez tih podataka ne može postupati, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.
(3) Ako se nedostaci žalbe iz stavka 2. ovoga članka ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

 

Rokovi za izjavljivanje žalbe

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave (članak 406. Zakona o javnoj nabavi)

(1) U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:
 •  objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
 •  objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
 •  objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
 •  otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
 •  primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom, natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu te partnerstvu za inovacije (članak 407. Zakona o javnoj nabavi)

(1) U ograničenom postupku, uključujući dinamički sustav nabave, natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu te partnerstvu za inovacije žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:
 • objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
 • objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
 • objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
 • primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja
 • primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju
 • primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja
 • otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda ili konačnih ponuda
 • primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili konačnih ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog, natjecateljskog postupka uz pregovore, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskog dijaloga te partnerstva za inovacije sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje (članak 408. Zakona o javnoj nabavi)

(1) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, sadržaj dokumentacije o nabavi te postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
(2) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na dokumentaciju o nabavi i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavcima 1. ili 2. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o dodjeli ugovora.
(4) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka.
(5) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost te propusti objaviti obavijest o dodjeli ugovora, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. ovoga Zakona.


Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge (članak 409. Zakona o javnoj nabavi)

(1) U postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:
 • objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
 • objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
 • objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
 • primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, na postupak otvaranja ponuda te na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovog zakona (članak 410. Zakona o javnoj nabavi)

(1) Ako je naručitelj objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.
(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavku 1. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o dodjeli ugovora, ako ona bude objavljena.
(3) Ako je naručitelj objavio samo obavijest o dodjeli ugovora za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora, u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave (članak 411. Zakona o javnoj nabavi)

Rok za žalbu u slučajevima sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave iznosi 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma (članak 412. Zakona o javnoj nabavi)

Rok za žalbu u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz članka 153. stavka 4. ovoga Zakona iznosi 30 dana od primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma i ugovor.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja (članak 413. Zakona o javnoj nabavi)

(1) Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. ovoga Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.
(2) Ako naručitelj nije objavio obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. ovoga Zakona.

Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima (članak 414. Zakona o javnoj nabavi)

U svim ostalim slučajevima koji nisu određeni člancima 406. – 413. ovoga Zakona, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka (članak 430.a Zakona o javnoj nabavi) - na snazi od 1.1.2023.                                                            

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 1320,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 eura
2. 0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 eura do 13.272.000,00 eura
3. 66.360,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave veću od 13.272.000,00 eura.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 1320,00 eura.
(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.
(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.
(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.
(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.
(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.


Naknada za pokretanje žalbenog postupka (članak 430. Zakona o javnoj nabavi) - na snazi do 31.12.2022.                                                            

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1.10.000,00 kuna / 1.327,23 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 2.000.000,00 kuna
2.0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 2.000.000,01 kuna do 100.000.000,00 kuna
3.500.000,00 kuna / 66.361,40 eura za procijenjenu vrijednost nabave veću od 100.000.000,00 kuna.

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 10.000,00 kuna / 1.327,23 eura.
(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.
(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.
(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.
(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.
(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.

Napomena: naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) za postupke javne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 114/22).

Naknada za pokretanje žalbenog postupka (članak 430. Zakona o javnoj nabavi) - na snazi  za postupke javne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 114/22)​

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:
1. 5000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna
2. 10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna
3. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna
4. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna
5. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna
6. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5000,00 kuna.
(3) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 5000,00 kuna.
(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.
(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.
(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.
(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.


Troškovi žalbenog postupka (članak 431. Zakona o javnoj nabavi)

(1) U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.
(2) Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.
(3) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.
(4) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.
(5) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.
(6) U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od osam dana od dana primitka odluke Državne komisije.
(7) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen Državnoj komisiji prije donošenja odluke.


Odluke po žalbi (članak 425. Zakona o javnoj nabavi)


(1) Državna komisija u žalbenom postupku može:
1. obustaviti žalbeni postupak
2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe
3. odbiti žalbu
4. usvojiti žalbu te u tom slučaju poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije o nabavi ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave
5. poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio
6. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka
7. odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere
8. odlučiti o zahtjevu za odobrenje nastavka postupka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
9. odrediti novčanu kaznu
10. oglasiti odluku ništavom
11. naložiti stranki određeno postupanje.

(2) Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem, a o postupovnim pitanjima zaključkom.
(3) Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije.
(4) Odluka Državne komisije postaje izvršna dostavom stranki sukladno članku 432. ovoga Zakona.
(5) Svatko je dužan poštovati izvršnu odluku Državne komisije.
(6) Naručitelj je obvezan postupiti sukladno izreci odluke Državne komisije, najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije.