Studijski posjet delegacije Republike Sjeverne Makedonije

Delegacija Državne žalbene komisije za javnu nabavu, prvostupanjskog revizijskog tijela u javnoj nabavi i Uprave za javnu nabavu, Ministarstva financija iz Republike Sjeverne Makedonije bila je dana 29. lipnja 2022. godine u studijskom posjetu u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Studijski posjet je organiziran u okviru Ugovora o suradnji i provedbi twinning projekta „Strengthening budget planning, execution and internal control functions“, kojeg je Državna komisija sklopila sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a čiji su korisnici Ministarstvo financija, Uprava za javnu nabavu i Državna žalbena komisija za javnu nabavu Republike Sjeverne Makedonije.

Tijekom posjeta kolegama iz Republike Sjeverne Makedonije je prezentiran sustav pravne zaštite u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, pri čemu je istaknuta e-žalba kao primjer dobre prakse digitalizacije žalbenog postupka u Europskoj uniji. Također je predstavljeno unutarnje ustrojstvo Državne komisije te su prezentirani poslovni procesi Državne komisije koji iz godine u godinu doprinose kvaliteti i brzini donošenja odluka Državne komisije kao i napori koje Državna komisija poduzima kako bi ujednačila svoju pravnu praksu te izvijestila zainteresiranu javnost o ključnim odlukama Državne komisije kao i presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Suda Europske unije.