Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/356
Hvarski vodovod d.o.o. Pomgrad inženjering d.o.o., DIT
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska i aglomeracije Stari Grad s pristupnim putevima i podmorskim ispustima
Radovi 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/355
Grad Crikvenica Sliv-oprema d.o.o. DIT
opremanje vrtića i Osnovne škole u Dramlju
Roba 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/354
Grad Zagreb ZP Mobilita evolva d.o.o., Zagreb i Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb DIT
studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP
Usluge 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/353
Hrvatske autoceste d.o.o. Vepel d.o.o. DIT
radovi usklađenja prometne signalizacije i opreme u tunelima
Radovi 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/352
Komunalno d.o.o. Medius d.o.o. DIT
dogradnja transportnog sustava odvodnje od GZ Ravča do Grada Vrgorca, sanacija državne ceste DC62 i izgradnja kabelskog raspleta 20 kV iz TS Vrgorac prema GZ Ravča
Radovi 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/351
Osječko-baranjska županija Granda projekt d.o.o. DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku
Usluge 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/350
Grad Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. DIT
hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh
Roba 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/349
Grad Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. DIT
građevinsko-obrtnički radovi u objektima gradske uprave
Radovi 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/348
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Printshop d.o.o. DIT
usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND
Roba 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/347
Vodakom d.o.o. Hidroving građevinarstvo, vl. Zvonko Šantić DIT
izgradnja vodoopskrbnog sustava prema naselju Križnica sa odvojkom prema ulici Šašnato polje
Radovi 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/346
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
SN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju
Roba 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/345
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Solis Romano d.o.o. DIT
nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera
Roba 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/344
Hrvatske šume d.o.o. Građevinski obrt "Iskop" vl. Gabrijela Kočet DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture
Usluge 12.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/343
Hrvatske vode Almes d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES
Mješovita nabava 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/342
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Taşyapi Inşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirrketi DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“
Radovi 09.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/341
Hrvatske vode Almes d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/340
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Graditelj svratišta d.o.o. DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac"
Radovi 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/339
HŽ-Infrastruktura d.o.o. AŽD Praha s.r.o. DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac"
Radovi 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/338
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Igor graditeljstvo, obrt za građevinske usluge, vl. Igor Hrgić DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupe: 3. i 4.)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/337
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Usluge Jelačić, obrt za uređenje i održavanje krajolika, vl. Alen Jelačić DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 1.)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/336
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 5.)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/335
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 4.)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/334
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 2.)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/333
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Fermerske Gospodarstwo "ASTART M" DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Mješovita nabava 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/332
Opća bolnica Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. DIT
lijekovi-Imunomodulatori, biološka i endokrina terapija
Roba 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/331
Hrvatske autoceste d.o.o. TEB Automatika d.o.o. DIT
usluga održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora (grupa I)
Usluge 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/330
Vodovod-Osijek d.o.o. Strix eco d.o.o. DIT
dogradnja postrojenja za obradu otpadnih tehnoloških voda za smještaj membranske filtracije
Radovi 09.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/329
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. CMC Group d.o.o. DIT
nabava vodomjera sa opremom za daljinsko očitavanje
Roba 08.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/328
Županijska lučka uprava Korčula DIV grupa d.o.o. DIT
radovi na izgradnji nove luke Korčula-luka Polačište
Radovi 08.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/327
Agencija za obalni linijski pomorski promet Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar-Valbiska i obratno
Usluge 08.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/326
Komunalno poduzeće d.o.o. Reoma grupa d.o.o. DIT
zbrinjavanje i obrada otpada od plastike
Usluge 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/325
Općina Privlaka Constructa Terra d.o.o. DIT
izgradnja dječjeg vrtića
Radovi 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/324
Državne nekretnine d.o.o. ZP Explanta logistics j.d.o.o., Zagreb, Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić i Luxor plastika d.o.o., Ivanić Grad DIT
usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina Brijuni i Hvar
Usluge 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/323
Klinički bolnički centar Rijeka NMKA d.o.o. DIT
tekstil (grupe: 15. i 18.)
Roba 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/322
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet ZP Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Selectio d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge tehničke podrške (faza 2)–usluge savjetodavne podrške u nastavku provedbe druge faze Programa modernizacije hrvatskog školskog sustava e-Škole
Usluge 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/321
Grad Zagreb Proklima-tim d.o.o. DIT
opremanje "Centra za sigurnost i kvalitetu hrane" (Faza II)
Roba 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/320
Goranski sportski centar d.o.o. Hidroinženiring d.o.o. DIT
nabava izvođenja radova na rekonstrukciji žičare Radaševo na RSRTC Platak
Radovi 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/319
Grad Kutina ZP Geotehnika d.o.o., Selca MAR d.o.o., Samobor DIT
izgradnja mosta preko potoka Kutinice (Dalmatinska ulica-Trg dr. F. Tuđmana)
Radovi 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/318
Hrvatske vode Zuber d.o.o. DIT
izgradnja podcentra za obranu od poplava u Podunavlju
Radovi 07.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/317
Županijska lučka uprava Mali Lošinj IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
usluge vanjske provedbe projekta i voditelja projekta gradnje "Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju"
Usluge 06.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/316
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije M.T.F. d.o.o. DIT
medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupa 8)
Roba 06.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/315
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
isporuka postrojenja 10(20 kV za TS Gregovica
Roba 06.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/314
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Domi professional j.d.o.o. DIT
usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša
Usluge 06.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/313
Javna ustanova Nacionalni park Mljet Institut za turizam DIT
usluga izrade strateških dokumenata i podloga
Usluge 06.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/312
Plinacro d.o.o. HRPRO d.o.o. DIT
sustav za upravljanje ljudskim resursima-SaaS ( Softver kao usluga)
Roba 06.04.2021. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/311
Grad Sveta Nedelja Magnum Supra d.o.o. DIT
izgradnja zgrade područne osnovne škole u naselju Strmec
Radovi 06.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/310
Grad Biograd na Moru ZP Marin Expert d.o.o., Dugopolje i Eurogast d.o.o., Samobor DIT
oprema za kuharski i barmenski praktikum
Roba 02.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/309
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Venera d.o.o. DIT
građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže Elektroistra Pula -Pula sjever (grupa 2.)
Radovi 02.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/308
Hrvatske ceste d.o.o. Niskogradnja Huđek, vl. Tomica Huđek DIT
izvođenje radova izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 007 Paka-Breznički Hum, od km 3+270 do 8+470, duljine 5,2 km
Radovi 02.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/307
Hrvatske autoceste d.o.o. VEVE Group d.o.o. Skopje, Makedonija DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik
Usluge 02.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/306
HŽ-Infrastruktura d.o.o. N-ING d.o.o. Beograd, Srbija DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“
Radovi 02.04.2021. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/305
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb, Combis d.o.o., Zagreb, OptimIT d.o.o., Zagreb, BISS d.o.o., Zagreb i Intellexi d.o.o., Zagreb DIT
implementacija sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama
Roba 02.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/304
Grad Lepoglava ENERGO-S d.o.o. DIT
nabava i ugradnja dizalice topline i pripadajuće opreme
Roba 01.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/303
Zagorski vodovod d.o.o. Hidrocom d.o.o. DIT
različita cijevna armatura
Roba 31.03.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/302
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba"
Usluge 31.03.2021.
UP/II-034-02
/21-01/301
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad, Crotal d.o.o., Bjelovar i SI-Grad d.o.o., Mošćenica DIT
izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak
Radovi 31.03.2021.
UP/II-034-02
/21-01/300
Dom športova Ploča Ustanova za tjelesnu kulturu i šport Industry impex d.o.o. DIT
Fotonaponska elektrana-Dom športova Ploča
Roba 30.03.2021.
UP/II-034-02
/21-01/299
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Key project d.o.o. DIT
administrativno upravljanje projektom „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državnom imovinom“
Usluge 30.03.2021.
UP/II-034-02
/21-01/298
Hrvatske vode ZP Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb i Geodetski zavod d.d., Split DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran
Usluge 30.03.2021.
UP/II-034-02
/21-01/297
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Prometnice Zagreb d.o.o., Zagreb i Utiber Kozuti Beruhazo Kft, Budapest, Mađarska DIT
kompletni nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica Križevci–Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km
Usluge 30.03.2021.