Pravo na žalbu

Pravo na žalbu - Pravni interes - Članak 401. ZJN 2019
Pravo na žalbu - Pravni interes - Članak 401. JN 2016
Pravo na žalbu - Pravomoćnost presude upravnog suda (trenutak i učinak)
Žalba na odluku o odabiru - Ponovni pregled i ocjena ponuda - Žalitelj osporava razlog odbijanja svoje ponude - Pravo na žalbu  - Članak 401. ZJN 2016
Žalba na Odluku o odabiru – žalitelj podugovaratelj – članak 401. stavak 1. ZJN 2016
 
Žalba na odluku o odabiru - Žalitelj osporava razloge svog odbijanja - Jamstvo za ozbiljnost ponude- Neotklonjiv nedostatak
 
Odluka o odabiru - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Neprihvatljiva ponuda-Žalitelj nije podnio ponudu - Članak 3. točka 13. ZJN 2016 - Članak 401. ZJN 2016
 

Pravo na žalbu - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Ponuda iznad procijenjene vrijednosti - Neprihvatljiva ponuda