Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/769
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije Biosistemi d.o.o. laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku (grupa 1.) Roba 16.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/768
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge tehničke pomoći Naručitelju u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a Usluge 16.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/767
Hrvatska elektroprivreda d.d. Elna kabel d.o.o. napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom Roba 14.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/766
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elna kabel d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 14.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/765
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Medius Herceg Novi izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška Radovi 14.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/764
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Bedrock d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/763
Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Medical Intertrade d.o.o. razni potrošni medicinski materijal (grupa 15 E) Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/762
Hrvatska Lutrija d.o.o., Akter-Public d.o.o. usluge strategije, media planiranja i zakupa Usluge 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/761
Luka Rijeka d.d. Cenoza promet d.o.o. izvođenje radova za rušenje postojećih objekata na prostoru zahvata bazena Rijeka Radovi 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/760
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka Shimadzu d.o.o. nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/759
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/758
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro imber d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/757
Osječko-baranjska županija Medical Intertrade d.o.o. medicinsko-tehnička i dijagnostičko terapijska oprema (grupa 3.) Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/756
Hrvatska elektroprivreda d.d. Trames d.o.o. glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj Usluge 12.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/755
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka distributivnih suhih transformatora za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/754
HEP-Proizvodnja d.o.o. Oprema pod tlakom d.o.o. usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom Usluge 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/753
Hrvatske ceste d.o.o. Avax s.a. izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže) Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/752
Hrvatske šume d.o.o. Drvopromet, vl. Igor Jukić izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanje šume i zaštita šuma od štetnih organizama Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/751
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Possehl posebne gradnje d.o.o., Jastrebarsko i Defcon d.o.o., Sesvete popravljanje uzdužno poprečnih pukotina zalijevanjem na kolniku na autocesti (grupe I. i II.) Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/750
Osnovna škola Čazma Funda d.o.o. energetska obnova zgrade Osnovne škole Čazma na adresi Alojza Vulinca 22 Radovi 08.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/749
Grad Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice Usluge 08.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/748
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin, željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split Usluge 07.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/747
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Ruber d.o.o. uredski potrošni materijal Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/746
Istarski domovi zdravlja Medical Intertrade d.o.o. sanitetski potrošni materijal Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/745
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/744
HEP-Proizvodnja d.o.o. TUV Croatia d.o.o. usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/743
Ministarstvo unutarnjih poslova Cadcom d.o.o. nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/742
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Brodosplit d.d. željezničke tračnice neobrađene Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/741
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. nabava MSCT uređaja Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/740
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Strabag AG-Strabag d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb i Strabag d.o.o., Zagreb izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli Radovi 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/739
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik Usluge 07.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/738
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Vik-dental d.o.o. zubarski potrošni materijal Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/737
Ministarstvo financija, Carinska uprava Narodne novine d.d. nabava tonera i tinti Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/736
Grad Zagreb DI Čazma d.o.o. opremanje škole Ivanja Reka Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/735
Ministarstvo obrane Z tri d.o.o. usluga prehrane za pripadnike OSRH na izdvojenim lokacijama preko vanjskog davatelja usluge (grupe 3. i 8.) Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/734
Grad Split Point-Split d.o.o. izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/733
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Telur d.o.o. distribucijski podmorski trožilni kabel za nazivni napon 20,8/36(42)kV Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/732
Libertas-Dubrovnik d.o.o. Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. solo gradski niskopodni autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/731
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/730
Hrvatska elektroprivreda d.d. Caput 88 j.d.o.o. napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom Roba 06.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. Radnik d.d. denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/728
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ramić-Trade d.o.o. energetski učinkoviti transformatori Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/727
Opća bolnica Varaždin M.T.F. d.o.o. medicinska i laboratorijska oprema (po grupama) Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/726
Hrvatske šume d.o.o. Poljostroj d.o.o. okviri za kontejnere Roba 02.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/725
Hrvatska elektroprivreda d.d. Allianz Zagreb d.d. dopunsko zdravstveno osiguranje za radnike društava HEP grupe Usluge 02.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/724
Općina Župa dubrovačka Trames d.o.o. izrada glavnih i izvedbenih projekata 2. etape groblja (1. i 2. faza) Usluge 02.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/723
Županijska uprava za ceste Karlovac Ceste Karlovac d.d. redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije (grupa 1.) Radovi 02.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/722
Hrvatske ceste d.o.o. Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević j.t.d. izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama Usluge 02.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/721
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Betamed d.o.o. nabava dijagnostičkih testova za mikrobiologiju (grupa 3.) Roba 01.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/720
Grad Koprivnica HOK osiguranje d.d. osiguranje osoba, vozila i imovine za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike Usluge 01.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/719
Opća bolnica Pula Elektroničar d.o.o. nabava sustava za centralni nadzor pacijenata za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije (grupe 1. i 3.) Roba 01.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/718
Montraker d.o.o. Zaštita inženjering konzalting d.o.o. nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Usluge 01.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/717
Ministarstvo obrane Antin gušt, obrt za ugostiteljstvo, vl. Stanko Puljić usluga prehrane za pripadnike OSRH na izdvojenim lokacijama preko vanjskog davatelja usluge (grupa 13.) Usluge 01.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/716
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Birodom d.o.o. uredski materijal (po grupama) Roba 31.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/715
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Akter-Public d.o.o. usluge marketinga za dopunsko zdravstveno osiguranje (usluge planiranja i zakupa medijskog prostora na grupama medija: televizijske kuće, radio postaje, tisak, internet/online, vanjsko oglašavanje i drugi mediji u RH) Usluge 31.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/714
Hrvatske ceste d.o.o. Polis d.o.o. izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obilaznicu Grohota Usluge 31.07.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/713
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andel d.o.o. proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa 1.) Mjeąovita nabava 31.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/712
Hrvatske autoceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada studijske dokumentacije povezivanja južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika Usluge 31.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/711
Općina Lipovljani Elektrocentar Petek d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Lipovljani Usluge 30.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/710
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Oktal Pharma d.o.o. Phako uređaj Roba 30.07.2019.