Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/39
Županijska bolnica čakovec Siemens Healthcare d.o.o. nabava medicinske opreme broj 9 (grupa š.) Roba 17.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/38
čistoća i zelenilo d.o.o. Končar-Termotehnika d.o.o. nabava komunalnog vozila na električni pogon Roba 17.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/37
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o izolatori i nosači izolatora Roba 14.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/36
Krakom d.o.o. Alcina d.o.o. savjetodavno-stručne usluge pri prodaji društva Graska plinara Krapina Usluge 13.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/35
Dom za starije osobe Volosko AR-Metal d.o.o. uređenje parka seniora u Domu Volosko (II faza) Radovi 13.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/34
Ministarstvo poljoprivrede H5 d.o.o. usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju skladišno-distribucijskog centra (SDC) i skladišnog centra (SC) za voće i povrće Usluge 10.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/33
Ministarstvo obrane Profi Baucentar d.o.o. materijal za održavanje vojnih građevina Roba 10.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/32
Grad Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. monitori vitalnih funkcija Roba 10.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/31
Ministarstvo financija, Carinska uprava Rubin-promet d.o.o. mobilni rendgen uređaj HERCULE III Roba 09.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/30
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. IKOM d.o.o. vodomjeri s opremom za daljinsko očitavanje Roba 09.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/29
Općina Gradac Instalacije Grebenar j.d.o.o. pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete Usluge 09.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/28
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ekonerg d.o.o. izrada studije pod nazivom utvrđivanje minimalnih zahtjeva za energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade Usluge 09.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/27
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. usluga zamjene 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2 Usluge 09.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/26
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Castalia projekt d.o.o. projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora Mje¹ovita nabava 09.01.2020. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/20-01/25
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za BC Našice-čepin, duljine cca 35 km Usluge 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/24
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrokovina Plus d.o.o. zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2 Mje¹ovita nabava 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/23
HEP-Proizvodnja d.o.o. Aleta d.o.o. zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2 Mje¹ovita nabava 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/22
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., izrada IR i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvat. zahvata za okoliš i izrada svih vrstaa IP s ishođenjem LD za BC Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Gola (DC 4š) dionica K. Vojakovački-Koprivnica Usluge 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/21
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu černelić d.o.o. opremanje aneksa zgrade Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Mje¹ovita nabava 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/20
Grad čakovec Zp Urbane ideje d.o.o., Samobor i Aquachem d.o.o., Ivanić Grad usluga izrade glavnog projekta, izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju vanjskog bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima u čakovcu na k.č.br. 875/3 k.o. čakovec (u okviru SRC Mladost) Usluge 08.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/19
Varaždinska županija ZP Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb i Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca Opeka projekta obnove spomenika parkovne kulture Arboretuma Opeka Usluge 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/18
HEP-Proizvodnja d.o.o. Duplico d.o.o. zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š, 2 i podrazvoda bloka 2 Usluge 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/17
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Infodesign d.o.o. nabava usluge nadogradnje ERP-a (razvoj i implementacija modula Plaće) Usluge 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/16
HEP-Proizvodnja d.o.o. ABB d.o.o. zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnješ, 2 i podrazvoda bloka 2 Mje¹ovita nabava 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/15
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Sinohydro Corporation Limited, Peking, Kina i Sinohydro Engineering Bureau 4 Co. Ltd., Kina izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica Radovi 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/14
HŽ-Infrastruktura d.o.o. China Tiesiju Civil Engineering group Co., Ltd. izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica Radovi 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/13
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu SoftwareONE, informacijski sistemi d.o.o. licence za Microsoft-ov softver i usluge Usluge 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/12
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ATM oprema d.o.o. čelična pocinčana (FeZn) traka i pribor Roba 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/11
Ministarstvo obrane UTG Vodnik d.o.o. nabava vodnonepropusnih prikrivnih odora za pripadnike oružanih snaga RH Roba 07.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/10
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Asolutic d.o.o. nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.0š.š.š.02.00š4 Roba 03.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/9
Grad Split Point-Split d.o.o. radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području grada Splita Radovi 03.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/8
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Medical Intertrade d.o.o. laboratorijska dijagnostika I Roba 03.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/7
Jadrolinija Plattner Croatia d.o.o. nabava brodskih ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne flote Jadrolinije Roba 03.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/6
Grad Zagreb 3 K.F. d.o.o. preuzimanje i daljnja obrada ostalog otpada koji nije biorazgradiv postupcima oporabe Rš-Rš2 Usluge 02.01.2020. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/20-01/5
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije FACT savjetovanje d.o.o. usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU Usluge 02.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/4
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 02.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/3
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. polaganje šš0 kv energetskog kabela od TS Cvjetno naselje do TS Savica Radovi 02.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/2
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Insepo d.o.o. toneri i tinte za printere Roba 02.01.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1
Ministarstvo financija, Carinska uprava ZP Armis d.o.o., Vukovar i Jelen professional d.o.o., Belica obuća za ovlaštene carinske službenike (grupa š.) Roba 02.01.2020.
UP/II-034-02
/19-01/1194
Grad Korčula Detas d.o.o. modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule Roba 31.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1193
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU Usluge 31.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1192
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Projekt jednako razvoj d.o.o. usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU Usluge 31.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1191
Klinički bolnički centar Zagreb EndoPro implants d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije (grupa š6.) Roba 31.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1190
Grad Zagreb Star Import d.o.o. rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes (grupa š.) Roba 31.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1189
Hrvatske autoceste d.o.o. Spaz-samouslužni aparati, vl. obrta Željko Pereković zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke i aparata za sokove i grickalice na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine Usluge 31.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1188
Ministarstvo zdravstva ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, WYG international B.V., Amsterdam i Mreža znanja d.o.o., Zagreb usluga izrade studije izvodljivosti za projekt Izgradnje nacionalne dječje bolnice u prostoru nedovršene sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu Usluge 31.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1187
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Strabag d.o.o. građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta Radovi 30.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1186
čistoća d.o.o. Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. građevinski stroj-buldozer Roba 30.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1185
ćrodrom Brač d.o.o. Tempus projekt d.o.o. usluga izrade projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt Usluge 30.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1184
Klinički bolnički centar Rijeka Euroherc osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 30.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1183
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ZP Sanciatur d.o.o., Stobreč, Maritima-MA d.o.o., Split i Geotehnički studio d.o.o., Zagreb usluge stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcije i izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja nu Kaštel Starom-I i II faza izgradnje Usluge 30.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1182
Hrvatska radiotelevizija K.G.V.H. Eko d.o.o. održavanje filtera u klima sustavu Usluge 27.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1181
Plinacro d.o.o. Mato EL-D d.o.o. zamjena kontejnera i elektro-instrumentalne opreme na MRč čpišić Bukovica i MRč/MRS Ludbreg Roba 27.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1180
Rijeka 2020 d.o.o. Eldra d.o.o. najam pozornice s krovom i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja projekta Rijeka 2020-Europska prijestolnica kulture Usluge 27.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1179
Županijska lučka uprava Mali Lošinj Bemix d.o.o. radovi na sanaciji i produženju postojećeg pristana luka Unije-II faza Radovi 27.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1178
Grad Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. potrošni materijal za sterilizaciju (grupa 5.) Roba 27.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1177
Općina Cernik Kala d.o.o. izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Cernik Mje¹ovita nabava 27.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1176
Grad Zagreb 3 K.F. d.o.o. preuzimanje i daljnja obrada ostalog otpada koji nije biorazgradiv postupcima oporabe Rš-Rš2 Usluge 24.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1175
Grad Dubrovnik Aš Hrvatska d.o.o. nabava javne govorne usluge u nepokretnoj telefoniji, pristup internetu i podatkovno povezivanje za potrebe Grada Dubrovnika na razdoblje od 24 mjeseca. Usluge 24.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1174
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Combis d.o.o., Zagreb i Led Elektronika d.o.o., Ivanić Grad uspostava središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama i uvođenje ITS Direktive i Datex II u objekt za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim autocestama, grupa I-HAC Radovi 24.12.2019.