Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1144
Hrvatska Lutrija d.o.o., ZP Profesor&doktor d.o.o. Varaždin i Altocomm d.o.o., Zagreb nabava promotivnih materijala (ljetni, zimski, božićno novogodišnji materijal) (grupa š.) Roba 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1143
Javna ustanova Nacionalni park Krka Kameni zid d.o.o. sanacija i uređenje gornjeg pristaništa za plovila iznad Skradinskog buka Radovi 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1142
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odvjetnik Mirna Ferk spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Roba 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1141
Grad Split Elektrocentar Petek d.o.o. radovi na rekonstrukciji i dogradnji DV Ružmarin Radovi 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1140
HEP-Proizvodnja d.o.o. PHB Automatizacija d.o.o. zamjena sustava napajanja i upravljanja stanicom otpadnih voda Usluge 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1139
Opća županijska bolnica Požega Siemens Healthcare d.o.o. opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi Roba 13.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1138
Hrvatska radiotelevizija Ericsson Nikola Tesla d.d., uređaj za kontribuciju preko mobilnih mreža Roba 12.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1137
Hrvatske ceste d.o.o. Građevinski laboratorij d.o.o. usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor čkurinje-luka Rijeka Usluge 11.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1136
Općina Bedekovčina Elda project j.d.o.o. 11.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1135
Grad Zagreb Neving d.o.o. energetska obnova zgrade Osnovne škole Tin Ujević, Koturaška ulica 75, Zagreb Radovi 11.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1134
Grad Zagreb ZP Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb usluga stručne podrške za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za urbanu aglomeraciju Zagreb Usluge 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1133
Klinički bolnički centar Rijeka Shimadzu d.o.o. jednokratni operacijski materijal (grupe: 2., 3., š0., 2š., 88., 97., šš4., š23., š72., š73. i š79.) Roba 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1132
Grad Zagreb Elektro-Energetika d.o.o. modernizacija sustava javne rasvjete 4. faza u okviru Projekta ZAGEE Radovi 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1131
Hrvatske vode ZP Vodoprivreda Vinkovci d.d., Vinkovci i A&M d.o.o., Vukovar radovi na rekonstrukciji ratne brane Trbušanci Radovi 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1130
Grad Zagreb Kemis-Termoclean d.o.o. preuzimanje i daljnja obrada otpada KB š9 08 05, muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda Usluge 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1129
Osječko-baranjska županija ZP Energis d.o.o., Osijek, Inel d.o.o., đakovo, Rešetar d.o.o., Slatina i Martin d.o.o., Vinkovci izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu za Projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora 4cš.4 Usluge 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1128
Istarski domovi zdravlja Shimadzu d.o.o. digitalni mamograf s tomosintezom Roba 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1127
Opća bolnica Gospić Medis Adria d.o.o. nabava medicinsko-tehničke opreme za jednodnevnu kirurgiju i dnevnu bolnicu Opće bolnice Gospić (grupa 2.) Roba 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1126
Opća županijska bolnica Vinkovci Rudan d.o.o. izrada glavnog projekta energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije Usluge 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1125
Klinički bolnički centar Rijeka Medical Intertrade d.o.o. jednokratni operacijski materijal (po grupama) Roba 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1124
Grad Zagreb Veritas Esco d.o.o. modernizacija sustava javne rasvjete 4. faza u okviru Projekta ZAGEE Radovi 10.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1123
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Institut IGH d.d., Zagreb, Elektro-inženjerski biro d.o.o., Zagreb i Tehnokom d.o.o., Zagreb usluga izrade dokumentacije do lokacijske dozvole za KKP Osijek Usluge 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1122
Klinički bolnički centar Rijeka Finera d.o.o. CBCT multifunkcionalni uređaj Roba 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1121
Državni hidrometeorološki zavod Ericsson Nikola Tesla d.d., izrada softvera za obradu, prikaz i dostupnost meteoroloških podataka (grupa š.) Usluge 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1120
Splitsko-dalmatinska županija Prolux d.o.o. nabava radova rekonstrukcije poslovnog prostora županijskog ICT centra Radovi 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1119
Istarski domovi zdravlja Finera d.o.o. digitalni mamograf s tomosintezom Roba 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1118
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka distributivnih suhih transformatora za TS š0(20)0,4 kV Max Stoja Roba 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1117
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Lav zaštita d.o.o. usluga čišćenja poslovnih objekata Elektre Zadar Usluge 09.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1116
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Eksa Grupa d.o.o. UZV uređaj za pedijatrijsku kardiologiju Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1115
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. SGM Informatika d.o.o. računalna oprema i programi opće namjene (grupe š. i 2.) Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1114
Splitsko-dalmatinska županija Strabag d.o.o. nabava radova rekonstrukcije poslovnog prostora županijskog ICT centra Radovi 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1113
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o izolatori i nosači izolatora Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1112
Klinički bolnički centar Zagreb Končar-Elektronika i informatika d.d. nabava računalnih radnih stanica Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1111
HEP-Proizvodnja d.o.o. DOMI professional j.d.o.o. čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija (po grupama) Roba 06.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1110
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka AlphaChrom d.o.o. nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina - KK.06.03.05.000š, Laboratorijska oprema (grupaš.) Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1109
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka Shimadzu d.o.o. nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina - KK.06.03.05.000š, Laboratorijska oprema (grupa š.) Roba 06.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1108
Dvorac d.o.o. Bioma d.o.o. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci Radovi 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1107
Hrvatske ceste d.o.o. Colas Hrvatska d.d. izgradnja brze ceste Farkaševac-Bjelovar, od km š0+560 do km š5+700 I faza, lijevi kolnik brze ceste Radovi 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1106
Grad Imotski Perla svjetska putovanja d.o.o. usluga prijevoza studenata na relaciji Imotski-Zagreb; Imotski-Zadar; Imotski-Split; Imotski-Osijek; Imotski-Mostar Usluge 05.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1105
Grad Zagreb Birodom d.o.o. potrošni materijal za solventne printere Roba 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1104
Hrvatska elektroprivreda d.d. A.T. Kearney Managemet Consulting S.R.L. usluga savjetovanja za unaprjeđenje IKT operativnog modela Usluge 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1103
Općina Podbablje HEP-ESCO d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje Usluge 04.12.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1102
Vodovod i odvodnja d.o.o. Strabag AG, dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije čibenik Radovi 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1101
Općina Donji Kraljevec K2 d.o.o. rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Donji Kraljevec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja Radovi 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1100
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb Usluge 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1099
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Poliklinika Medirad sistematski pregled zaposlenika Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1098
Dječji vrtić More Belveder d.o.o. usluge čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina opreme i inventara te okoliša za Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak Roba 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1097
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. ZP ekoESCO d.o.o., Osijek, Europlantaže d.d., Brođanci i Media Ortak, obrt za reklame, vl. Domagoj čuster, Osijek usluga informiranja javnosti te promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1096
Ekos d.o.o. Sl consult d.o.o. izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnja (grupa 3.) Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1095
Opća bolnica Varaždin M.T.F. d.o.o. medicinska i laboratorijska oprema (grupa 4. i š9.) Roba 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1094
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Spektar-Putovanja d.o.o. usluge organizacije konferencija za vrijeme EU presidency 2020. Usluge 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1093
Hrvatske autoceste d.o.o. Ratar d.o.o. gume za vozila (grupa II) Roba 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1092
Hrvatske ceste d.o.o. Solana Pag d.d. nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od 2 (dvije) godine (grupa š. i 2.) Roba 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1091
Grad Osijek Osijek - Koteks d.d. izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice Radovi 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1090
Županijska bolnica čakovec Medical Intertrade d.o.o. nabava lijekova za potrebe Županijske bolnice čakovec (grupa 7.) Roba 29.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1089
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Carl Zeiss d.o.o. nabava i održavanje sustava za mikroskopiju (grupa 2.) Roba 29.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1088
Državni hidrometeorološki zavod Mobilis s.a.s. postavljanje i sidrenje meteoroloških plutača (grupa 2.) Roba 28.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1087
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Oštarije-čkrljevo Usluge 28.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1086
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Terbinus d.o.o. usluga čišćenja i održavanja higijene u poslovnim prostorima HBOR-a u Zagrebu Roba 28.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1085
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ZP Andel d.o.o., Zagreb i Grabar d.o.o., Varaždin proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa š.) Roba 28.11.2019.