Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1074
Općina Vrbanja Eurco d.d. izvođenje radova na sanciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Muškovo-Ključ Radovi 22.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1073
Lučka uprava Split Capital ing d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka Roba 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1072
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km: izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1071
Općina Rogoznica Strategija, projektiranje, organizacije d.o.o. rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica Radovi 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1070
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a Usluge 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1069
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. WYG savjetovanje d.o.o. podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a Usluge 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1068
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Strabag d.o.o. građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1067
Grad Slavonski Brod Isam informatika j.d.o.o. radovi održavanja javne rasvjete i uređaja javne namjene na području Grada Slavonskog Broda Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1066
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Oktal Pharma d.o.o. medicinski potrošni materijal (grupa š.) Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1065
Klinički bolnički centar Zagreb Labena d.o.o. medicinska i nemedicinska oprema za potrebe ginekološke onkologije Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1064
Grad Rovinj - Rovigno ZP Kostak d.d., Krško, Slovenija i Opera Group d.o.o., Zagreb izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1063
Grad Kraljevica Fidal d.o.o. uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1062
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tim kabel d.o.o. nabava podzemnih energetskih kabela šš0kV Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1061
Hrvatski hidrografski institut SGM Informatika d.o.o. računala i računalna oprema Roba 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1060
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP PVI Solar d.o.o., Aljmaš, PVI GmbH, Klagenfurt am Wörthersee, Republika Austrija, Intecco d.o.o., Osijek, Deling d.o.o., Tuzla, Bosna i Hercegovina i Solvis d.o.o., Varaždin izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug Radovi 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1059
Opća bolnica Zadar ZP Rudan d.o.o., Žminj, Esco Energy d.o.o., Žminj i Funda d.o.o., Zaprešić izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar Usluge 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1058
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Trames d.o.o. nadzor nad radovima sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, čtikovici, Malom Zatonu i Orašcu Usluge 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1057
Istarski domovi zdravlja Sanitaria dental d.o.o. stomatološki materijal (grupa š.) Roba 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1056
Ministarstvo zdravstva Zajednički odvjetnički ured Krivačić-Divić nabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH Usluge 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1055
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja kabelskog priključka 2xšš0 kV za TS šš0/š0 (20) kV Zamet Radovi 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1054
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija upravne zgrade u HE Kraljevac Radovi 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1053
Vukovarsko-srijemska županija ABC Consulting d.o.o. usluga daljinskog istraživanja, upravljanja prostorom i prirodnim resursima na poplavom stradalom području Usluge 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1052
Grad Osijek Detas d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka. Usluge 12.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1051
Grad Osijek LAC-Transkop d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka. Usluge 12.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1050
Riječka razvojna agencija Porin EOS GmbH Electro Optical Systems, München, Njemačka opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 5.) Roba 12.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1049
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Vodoplast promet d.o.o. nabava komunalne opreme (gtupa 5.) Roba 12.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1048
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Almes-Eko d.o.o. izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž -uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Radovi 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1047
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. energetski učinkoviti transformatori Roba 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1046
Vode Lipik d.o.o. Kolektor Koling d.o.o. poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rekonstrukcija sustava odvodnje Radovi 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1045
Općina Marina čkrinjica d.o.o. opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Pozorcu Roba 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1044
Moslavina d.o.o. ZP Maxicon d.o.o.,Zagreb, WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Bates projekt d.o.o., Zagreb nabava usluga upravljanja projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina Usluge 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1043
Hrvatske ceste d.o.o. Institut IGH d.d. izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama Usluge 11.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1042
Klinika za ortopediju Lovran Lima O.I. d.o.o. kupnja i isporuka ortopedskih implantata za jednogodišnje razdoblje (grupe 4. i 9.) Roba 11.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1041
Grad Ivanić Grad Gamabon d.o.o. radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec - Ivanić-Grad Radovi 08.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1040
Grad Slavonski Brod Hrvatski Telekom d.d. gradnja punionice vozila na električnu energiju u gradu Slavonskom Brodu Roba 08.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1039
Općina Podbablje Integer savjetovanje j.d.o.o. nabava savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Podbablje Usluge 08.11.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/1038
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj Usluge 08.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1037
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Shimadzu d.o.o. nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.) Roba 08.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1036
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet AlphaChrom d.o.o. nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.) Roba 08.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1035
Grad Zagreb ZP Metal-Projekt d.o.o., Zagreb i Projektlab d.o.o., Velika Gorica Projekt sanacije Mosta slobode (III faza) s potrebnim istražnim radovima Usluge 07.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1034
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Geoplan d.o.o. pružanje geodetskih usluga za grupu područja Istok Usluge 07.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1033
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Kemis-Termoclean d.o.o. usluge zbrinjavanja mulja s UPOV-a (grupa I) Usluge 07.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1032
Hrvatska radiotelevizija Perinić sistemi d.o.o. Rasvjetna konstrukcija Roba 06.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1031
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Insepo d.o.o. toneri Roba 06.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1030
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. dobava i ugradnja opreme i materijala u Terenskoj jedinici Beli Manastir Mje¹ovita nabava 06.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1029
Hrvatski hidrografski institut Laser d.o.o. računala i računalna oprema Roba 06.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1028
Grad Samobor Detas d.o.o. nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu Roba 05.11.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/1027
Javna ustanova PETRA-Petrinjska razvojna agencija Geo-Rad d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničko-društvenog centra (grupa B) Usluge 05.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1026
Vodovod i odvodnja d.o.o. Fundus projekt d.o.o. usluge upravljanja projektom Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije čibenik Usluge 05.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1025
Klinički bolnički centar Split Tehnomedika d.o.o. uređaji za neinvazivnu mehaničku ventilaciju Roba 05.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1024
Ministarstvo unutarnjih poslova Pismorad d.d. zaštitne ograde (grupa 4.) Roba 05.11.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/1023
Hrvatske autoceste d.o.o. Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević j.t.d. izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski Usluge 05.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1022
Hrvatske autoceste d.o.o. Oikon d.o.o. izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski Usluge 05.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1021
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gradir d.o.o. usluga stručnog nadzora nad radovima obnove i adaptacije š60 pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Usluge 04.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1020
Općina Bol Deltron d.o.o. rekonstrukcija zgrade javne namjene Radovi 04.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1019
Dječji vrtić Trilj čkrinjica d.o.o. opremanje dječjeg vrtića i jaslica Roba 04.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1018
Općina Podturen Veritas Esco d.o.o. postavljanje LED rasvjete Usluge 04.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1017
Grad Zagreb Oktal Pharma d.o.o. laboratorijski reagensi za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (grupa š.) Roba 04.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1016
Grad Osijek ZP honcho d.o.o., Osijek i Promacon d.o.o., Bjelovar usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin Usluge 04.11.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/1015
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro Merkur d.o.o. isporuka odvodnika prenapona (grupa š) Roba 04.11.2019.