Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/598
Općina Nijemci ZP Volko d.o.o., Vukovar i Brešćanski d.o.o., Vinkovci rekonstrukcija zgrade Općine i dogradnja Centra za potporu poduzetnicima Radovi 20.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/597
Financijska agencija Učinak d.o.o. vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje Roba 20.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/596
Financijska agencija Magic Net d.o.o. nabava usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži Usluge 20.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/595
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara Fordi d.o.o. usluge čišćenja Plivališta u Vukovaru Usluge 20.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/594
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. Sedra consulting d.o.o. usluge stručnog nadzora gradnje Usluge 19.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/593
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Crux d.o.o. nabava centrifuga Roba 19.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/592
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Patrlji d.o.o., Podbablje Gornje i Vodogradnja Rijeka d.o.o., Kukuljanovo izmještanje nanosa iz akumulacijskog jezera HE Golubić Radovi 18.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/591
Dom zdravlja Ogulin Hidraulika promet d.o.o. vozilo za sanitetski prijevoz, pogon 4x4-vozilo za prijevoz pacijenata za potrebe djelatnosti sanitetskog prijevoza-1 kom Roba 18.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/590
Županijska bolnica Čakovec Medical Intertrade d.o.o. reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5.) Roba 17.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/589
Grad Poreč-Parenzo Opstanak d.o.o. nabava audiovizualne opreme za Osnovnu školu i sportsku dvoranu Finida u Poreču (grupa 1.) Roba 17.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/588
Hrvatske šume d.o.o. GRA-PO d.o.o. traktori za rasadnike Roba 17.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/587
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 17.07.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/586
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Croatia osiguranje d.d. osiguranje imovine, vozila i zaposlenika Usluge 17.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/585
Klinička bolnica Dubrava Tromont d.o.o. izvođenje radova na uređenju prostora Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice-jednodnevna kirurgija i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava Radovi 16.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/584
Županijska bolnica Čakovec ZP Beckman-Coulter d.o.o.,Zagreb i Bomi-Lab d.o.o., Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5) Roba 16.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/583
Hrvatske vode ZP IDT d.o.o., Osijek i Institut IGH d.o.o., Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Sopot Usluge 16.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/582
Hrvatske vode ZP IDT d.o.o., Osijek i Institut IGH d.o.o., Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Blata-Cerna Usluge 16.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/581
Klinička bolnica Dubrava Siemens Healthcare d.o.o. nabava opreme SPECT-CT gama kamera Roba 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/580
Osnovna škola Mate Lovraka Građevinski obrt MD gradnja, vl. Drago Ljevar izvođenje radova energetske obnove na zgradi Područne škole Pavlovac Radovi 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/579
Hrvatske vode Sedra consulting d.o.o. stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Sopot Usluge 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/578
Hrvatske vode Sedra consulting d.o.o. stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Blata-Cerna Usluge 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/577
Klinička bolnica Merkur Krokoteks d.o.o. usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) Usluge 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/576
Usluga Poreč d.o.o. Gradatin d.o.o. sustav za identifikaciju spremnika za otpad Roba 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/575
Grad Vinkovci Peruča d.o.o. nabava namještaja i opreme za Osnovnu školu Nikole Tesle, Mirkovci Roba 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/574
Bjelovarsko-bilogorska županija Siemens Healthcare d.o.o. nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u projektu Za zdravlje BBŽ Roba 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/573
Opća bolnica Virovitica Shimadzu d.o.o. opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a u sklopu razvoja dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica (grupa 7.) Roba 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/572
Hrvatske ceste d.o.o. Poduzeće za ceste Split d.d. izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljine cca. 1,56 km Radovi 13.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/571
Grad Zagreb ZP Macel plin d.o.o., Zagreb, Tigra d.o.o., Zagreb i Bestprojekt d.o.o., Zagreb izgradnja punionice stlačenog prirodnog plina s trafostanicom Radovi 12.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/570
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa Zuccon d.o.o. RTG uređaj s digitalnim WiFi panelom i preglednom radnom stanicom (1kom) Roba 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/569
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/568
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja imovine bloka K i bloka L Usluge 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/567
Hrvatska elektroprivreda d.d. Terad d.o.o. transformatorska ulja (grupa 1.) Roba 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/566
Grad Bakar Gradeko d.o.o. nabava energetski učinkovite javne rasvjete-LED lampe Roba 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/565
Opća županijska bolnica Požega Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/564
VG Vodoopskrba d.o.o. e-Radio d.o.o. usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica Usluge 11.07.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/563
Klinički bolnički centar Rijeka M.T.F. d.o.o. medicinska oprema za opremanje Klinike za kirurgiju-lokalitet Rijeka, Klinike za kirurgiju-lokalitet Sušak, Klinike za ginekologiju i porodništvo, Klinike za neurologiju, Klinike za pedijatriju, Zavoda za gastroenterologiju i Zavoda za pulmologiju, aparati za anesteziju te ostala medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka (grupe: XII i XV) Roba 11.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/562
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju Roba 10.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/561
Vukovarsko-srijemska županija Medical Intertrade d.o.o. nabava medicinske opreme i uređaja za potrebe Vukovarsko-srijemske županije u sklopu projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji (grupe 1. i 2.) Roba 10.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/560
Hrvatske vode ZP Hidro-expert d.o.o., Rijeka i GRAD invest d.o.o., Split izrada projektne dokumentacije za zahvat Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima Usluge 10.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/559
Grad Zagreb Armus d.o.o. obavljanje poslova elektropriključenja, opremanja, održavanja i upravljanja priključnim mjestima za javne manifestacije na području Grada Zagreba Usluge 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/558
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Insepo d.o.o. toneri i tinte Roba 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/557
Čistoća d.o.o. Kemis-Termoclean d.o.o. nabava usluge skupljanja (preuzimanja) opasnog otpada (grupe 5. i 6.) Usluge 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/556
Opća bolnica Gospić Medial d.o.o. digitalni RTG uređaj za Odjel radiologije Roba 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/555
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (po grupama) Roba 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/554
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ZP Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine Radovi 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/553
Općina Saborsko Geo-rad d.o.o. projektna dokumentacija Centar za mlade Usluge 09.07.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/552
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Projekt jednako razvoj d.o.o. nabava vanjskih stručnih usluga za nabavne procese za potrebe ESF projekta kurikularne reforme Usluge 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/551
Rijeka 2020 d.o.o. ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Prizma-Centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Zagreb monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Usluge 09.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/550
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Siemens Healthcare d.o.o. uređaj za magnetsku rezonanciju za Odjel za radiologiju - 1 kom. Roba 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/549
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Leluba d.o.o. toneri i tinte Roba 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/548
Grad Zagreb Inki Dinki, obrt za usluge, vl. Hrvoje Glavica obavljanje poslova elektropriključenja, opremanja, održavanja i upravljanja priključnim mjestima za javne manifestacije na području Grada Zagreba Usluge 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/547
Sisački vodovod d.o.o. ZP Via Factum d.o.o., Biograd na Moru, Hidroing d.o.o., Osijek, Institut IGH d.d., Zagreb, Hidroprojekt -ing d.o.o., Zagreb, Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica i Prongrad biro d.o.o., Zagreb izrada projektne i studijske dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak-Sisak 2 Usluge 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/546
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Ing-grad d.o.o. radovi na izgradnji prostora javne namjene na lokaciji KILA 1-Faza 2 na k.č.br. 3338/1 k.o. Split Radovi 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/545
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero Vevrca d.o.o. adrenalinski park Radovi 06.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/544
Ministarstvo unutarnjih poslova Altocomm d.o.o. potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida Roba 05.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/543
Hrvatski zavod za zapošljavanje Insepo d.o.o. nabava tonera i bubnjeva za pisače za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Roba 04.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/542
Krapinsko-zagorska županija Shimadzu d.o.o. dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije Roba 03.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/541
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 03.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/540
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo Usluge 02.07.2018.
UP/II-034-02
/18-01/539
Hrvatske vode Izgradnja VVK d.o.o. radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani Radovi 02.07.2018.