Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/20-01/39
Županijska bolnica čakovec , čakovec Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme broj 9 (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0039607
Roba 17.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/38
čistoća i zelenilo d.o.o. , Knin Končar-Termotehnika d.o.o. , Sesvete nabava komunalnog vozila na električni pogon
Broj: 2019/S 0F2-0044468
Roba 17.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/37
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb izolatori i nosači izolatora
Broj: 2019/S 0F5-0051033
Roba 14.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/36
Krakom d.o.o. , Krapina Alcina d.o.o. , Zagreb savjetodavno-stručne usluge pri prodaji društva Graska plinara Krapina
Broj: 2019/S 0F2-0027627
Usluge 13.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/35
Dom za starije osobe Volosko , Opatija AR-Metal d.o.o. , Kastav uređenje parka seniora u Domu Volosko (II faza)
Broj: 2019/S 0F2-0044957
Radovi 13.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/34
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb H5 d.o.o. , Sesvete usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju skladišno-distribucijskog centra (SDC) i skladišnog centra (SC) za voće i povrće
Broj: 2019/S 0F2-0010756
Usluge 10.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/33
Ministarstvo obrane , Zagreb Profi Baucentar d.o.o. , Zagreb materijal za održavanje vojnih građevina   Roba 10.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/32
Grad Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb monitori vitalnih funkcija
Broj: 2019/S 0F2-0028913
Roba 10.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/31
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Rubin-promet d.o.o. , Zagreb mobilni rendgen uređaj HERCULE III
Broj: 2019/S 0F2-0024663
Roba 09.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/30
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri s opremom za daljinsko očitavanje
Broj: 2019/S 0F5-0028146
Roba 09.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/29
Općina Gradac , Gradac Instalacije Grebenar j.d.o.o. , Dugo Selo pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete
Broj: 2019/S 0F2-0050551
Usluge 09.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/28
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Ekonerg d.o.o. , Zagreb izrada studije pod nazivom utvrđivanje minimalnih zahtjeva za energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade
Broj: 2019/S 209-511630
Usluge 09.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/27
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad usluga zamjene 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2
Broj: 2019/S 0F5-0050359
Usluge 09.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/26
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac Castalia projekt d.o.o. , Zagreb projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
Broj: 2019/S 0F2-0036012
Mje¹ovita nabava 09.01.2020. 14.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/25
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za BC Našice-čepin, duljine cca 35 km
Broj: 2019/S 0F2-0050572
Usluge 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/24
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrokovina Plus d.o.o. , Gornji Stupnik zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2
Broj: 2019/S 0F5-0050359
Mje¹ovita nabava 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/23
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Aleta d.o.o. , Zadar zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š,2 i podrazvoda bloka 2
Broj: 2019/S 0F5-0050359
Mje¹ovita nabava 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/22
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., izrada IR i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvat. zahvata za okoliš i izrada svih vrstaa IP s ishođenjem LD za BC Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Gola (DC 4š) dionica K. Vojakovački-Koprivnica
Broj: 2019/S 0F2-0050568
Usluge 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/21
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , Opatija černelić d.o.o. , Zagreb opremanje aneksa zgrade Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Broj: 2019/S 0F2-0043682
Mje¹ovita nabava 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/20
Grad čakovec , čakovec Zp Urbane ideje d.o.o., Samobor i Aquachem d.o.o., Ivanić Grad usluga izrade glavnog projekta, izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju vanjskog bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima u čakovcu na k.č.br. 875/3 k.o. čakovec (u okviru SRC Mladost)
Broj: 2019/S 0F2-0046342
Usluge 08.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/19
Varaždinska županija , Varaždin ZP Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb i Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca Opeka projekta obnove spomenika parkovne kulture Arboretuma Opeka
Broj: 2019/S 0F2-0037188
Usluge 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/18
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Duplico d.o.o. , Kalinovica-Sveta Nedelja zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje š, 2 i podrazvoda bloka 2
Broj: 2019/S 0F5-0050359
Usluge 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/17
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Infodesign d.o.o. , Varaždin nabava usluge nadogradnje ERP-a (razvoj i implementacija modula Plaće)
Broj: 2019/S 0F2-0050716
Usluge 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/16
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ABB d.o.o. , Zagreb zamjena 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnješ, 2 i podrazvoda bloka 2
Broj: 2019/S 0F5-0050359
Mje¹ovita nabava 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/15
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Sinohydro Corporation Limited, Peking, Kina i Sinohydro Engineering Bureau 4 Co. Ltd., Kina izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/14
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb China Tiesiju Civil Engineering group Co., Ltd. , Hefei city, Kina izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/13
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb SoftwareONE, informacijski sistemi d.o.o. , Ljubljana, Slovenija licence za Microsoft-ov softver i usluge
Broj: 2019/S 0F2-0024163
Usluge 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/12
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ATM oprema d.o.o. , Zagreb čelična pocinčana (FeZn) traka i pribor
Broj: 2019/S 0F5-0049923
Roba 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/11
Ministarstvo obrane , Zagreb UTG Vodnik d.o.o. , Domžale, Republika Slovenija nabava vodnonepropusnih prikrivnih odora za pripadnike oružanih snaga RH   Roba 07.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/10
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Asolutic d.o.o. , Zagreb nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.0š.š.š.02.00š4
Broj: 2019/S 0F2-0034098
Roba 03.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/9
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području grada Splita
Broj: 2019/S 0F2-0038179
Radovi 03.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/8
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja laboratorijska dijagnostika I
Broj: 2019/S 0F2-0049855
Roba 03.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/7
Jadrolinija , Rijeka Plattner Croatia d.o.o. , Zagreb nabava brodskih ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne flote Jadrolinije
Broj: 2017/S 0F2-0024187
Roba 03.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/6
Grad Zagreb , Zagreb 3 K.F. d.o.o. , Zagreb preuzimanje i daljnja obrada ostalog otpada koji nije biorazgradiv postupcima oporabe Rš-Rš2
Broj: 2019/S 0F2-0042880
Usluge 02.01.2020. 03.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/5
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije , Zagreb FACT savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 02.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/4
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0044794
Usluge 02.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/3
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb polaganje šš0 kv energetskog kabela od TS Cvjetno naselje do TS Savica
Broj: 2019/S 0F5-0049796
Radovi 02.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/2
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte za printere
Broj: 2019/S 0F2-0049476
Roba 02.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb ZP Armis d.o.o., Vukovar i Jelen professional d.o.o., Belica obuća za ovlaštene carinske službenike (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0037174
Roba 02.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1194
Grad Korčula , Korčula Detas d.o.o. , Pakrac modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule
Broj: 2019/S 0F2-0046431
Roba 31.12.2019. 02.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1193
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci , Rijeka usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 31.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1192
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 31.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1191
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb EndoPro implants d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije (grupa š6.)
Broj: 2019/S F2-0035270
Roba 31.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1190
Grad Zagreb , Zagreb Star Import d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0028779
Roba 31.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1189
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Spaz-samouslužni aparati, vl. obrta Željko Pereković , Zagreb zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke i aparata za sokove i grickalice na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine   Usluge 31.12.2019. 31.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1188
Ministarstvo zdravstva , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, WYG international B.V., Amsterdam i Mreža znanja d.o.o., Zagreb usluga izrade studije izvodljivosti za projekt Izgradnje nacionalne dječje bolnice u prostoru nedovršene sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu
Broj: 2019/S 0F2-0012878
Usluge 31.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1187
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada , Zagreb Strabag d.o.o. , Zagreb građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta
Broj: 2019/S 0F2-0024721
Radovi 30.12.2019. 14.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1186
čistoća d.o.o. , Split Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb građevinski stroj-buldozer
Broj: 2019/S 0F2-0031557
Roba 30.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1185
ćrodrom Brač d.o.o. , Gornji Humac Tempus projekt d.o.o. , Zagreb usluga izrade projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt   Usluge 30.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1184
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0048813
Usluge 30.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1183
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split ZP Sanciatur d.o.o., Stobreč, Maritima-MA d.o.o., Split i Geotehnički studio d.o.o., Zagreb usluge stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcije i izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja nu Kaštel Starom-I i II faza izgradnje
Broj: 2019/S 0F5-0039056
Usluge 30.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1182
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb održavanje filtera u klima sustavu
Broj: 2019/S 0F2-0045944
Usluge 27.12.2019.
10.01.2020
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1181
Plinacro d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić Grad zamjena kontejnera i elektro-instrumentalne opreme na MRč čpišić Bukovica i MRč/MRS Ludbreg
Broj: 2019/S 0F5-0028362
Roba 27.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1180
Rijeka 2020 d.o.o. , Rijeka Eldra d.o.o. , Bregana najam pozornice s krovom i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja projekta Rijeka 2020-Europska prijestolnica kulture
Broj: 2019/S F21-0043188
Usluge 27.12.2019.
02.01.2020
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1179
Županijska lučka uprava Mali Lošinj , Mali Lošinj Bemix d.o.o. , Brodarica radovi na sanaciji i produženju postojećeg pristana luka Unije-II faza
Broj: 2019/S 0F2-0043474
Radovi 27.12.2019. 03.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1178
Grad Zagreb , Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za sterilizaciju (grupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0023348
Roba 27.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1177
Općina Cernik , Cernik Kala d.o.o. , Cernik izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Cernik
Broj: 2019/S 0F2-0033375
Mje¹ovita nabava 27.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1176
Grad Zagreb , Zagreb 3 K.F. d.o.o. , Zagreb preuzimanje i daljnja obrada ostalog otpada koji nije biorazgradiv postupcima oporabe Rš-Rš2
Broj: 2019/S 0F2-0042880
Usluge 24.12.2019. 30.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1175
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Aš Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava javne govorne usluge u nepokretnoj telefoniji, pristup internetu i podatkovno povezivanje za potrebe Grada Dubrovnika na razdoblje od 24 mjeseca.
Broj: 2019/S 0F2-0030517
Usluge 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1174
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Combis d.o.o., Zagreb i Led Elektronika d.o.o., Ivanić Grad uspostava središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama i uvođenje ITS Direktive i Datex II u objekt za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim autocestama, grupa I-HAC
Broj: 2019/S 0F2-0026966
Radovi 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1173
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektroproizvod-trgovina d.o.o. , Zagreb rastavljači i rastavne sklopke š0(20) kV za vanjsku montažu na DV š0(20)kV
Broj: 2019/S 0F5-0010981
Roba 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1172
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica uređenje trasa dalekovoda šš0 kV, 220kV i 400kV (grupa 4)
Broj: 2019/S 0F5-0031957
Radovi 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1171
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Aš Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluge prijenosa podataka i stalnog pristupa internetu
Broj: 2019/S 0F5-0038532
Usluge 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1170
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP TIP-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja i INGPRO d.o.o., Zagreb toneri i tinte (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 24.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1169
Javna ustanova Makarska razvojna agencija - MARA , Makarska SGM Informatika d.o.o. , Split nabava multimedijalne opreme (outdoor i indoor displeji)
Broj: 2019/S 0F2-0036367
Roba 23.12.2019. 30.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1168
Grad Zagreb , Zagreb Renato Pajdek, Zadar i Domagoj Diklić, Vrsi izrada idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja tematski park Hrvatska u malom
Broj: 2019/S F12-0025599
Usluge 23.12.2019. 30.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1167
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i mediji za područje Elektre Zadar
Broj: 2019/S 0F5-0048193
Roba 23.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1166
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Telegra Solutions d.o.o. , Sveta Nedelja uspostava središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama i uvođenje ITS Direktive i Datex II u objekt za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim autocestama, grupa I-HAC
Broj: 2019/S 0F2-0026966
Radovi 23.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1165
Općina Vrsar , Vrsar Tehno-Elektro d.o.o. , đakovo izgradnja-obnova Znanstveno edukativnog centra (ZEC)
Broj: 2019/S 0F2-0037892
Radovi 23.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1164
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet , Zagreb Opstanak d.o.o. , Split nabava računalne opreme
Broj: 2019/S 0F2-0035599
Roba 23.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1163
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Građevinski laboratorij d.o.o. , Osijek upravljanje projektom u projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
Broj: 2019/S 0F5-0044691
Usluge 23.12.2019. 03.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1162
Vatrogasna zajednica Istarske županije , Pula MI-STAR d.o.o. , Zagreb nabava vatrogasnih vozila i oprema ( po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0048274
Roba 23.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1161
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, Geokon Zagreb d.d., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Luba dom d.o.o., Zagreb izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava Velika Neretva i izrada aplikacijskog paketa za EU financiranje
Broj: 2019/S 0F2-0033901
Usluge 20.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1160
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija sustava vođenja bloka K
Broj: 2019/S 0F5-0034299
Radovi 20.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1159
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb lož ulje ekstra lako
Broj: 2019/S 0F2-0042308
Roba 20.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1158
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb bolnički kreveti i instrumentarij (grupa 4.)
Broj: 2019/S 0F2-0035868
Roba 19.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1157
Grad Ozalj , Ozalj ZP Omega software d.o.o., Zagreb, GRENKE Hrvatska d.o.o., Zagreb i SpectriX j.d.o.o., Duga Resa implementacija energetski učinkovite LED cestovne rasvjete-najam
Broj: 2019/S 0F2-0040935
Usluge 18.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1156
Općina Satnica đakovačka , Satnica đakovačka Tehno-Elektro d.o.o. , đakovo zgrada javne i društvene namjene-Faza 2-općinsko sjedište, ljekarna i ambulanta s prostorom trga istočno od zgrade te pripadajućim dijelom parkirališta
Broj: 2019/S 0F2-0040124
Radovi 18.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1155
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije , Split Cadcom d.o.o. , Zagreb usluga izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja ŽC 6š66, Omiš-Kučice-Slime
Broj: 2019/S 0F2-0008296
Usluge 18.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1154
Komunalije d.o.o. , Novalja Milenium Trade d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom) u projektu Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja
Broj: 2019/S 0F5-0044867
Usluge 16.12.2019. 20.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1153
IVKOM-Vode d.o.o. , Ivanec Milenium Trade d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja projektom u okviru Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec
Broj: 2019/S 0F5-0043764
Usluge 16.12.2019. 18.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1152
Riječka razvojna agencija Porin , Rijeka IZIT d.o.o. , Zagreb opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0008765
Roba 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1151
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Cotra d.o.o. , Varaždin kabeli (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F5-0028258
Roba 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1150
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Tesla kabeli d.o.o. , Sveta Nedelja kabeli (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F5-0028258
Roba 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1149
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. , Novi Vinodolski Eurco d.d. , Vinkovci izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe-sustav odvodnje otpadnih voda-aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce
Broj: 2019/S 0F5-0009617
Radovi 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1148
Županijska uprava za ceste Split , Split G.P.P. Mikić d.o.o. , Omišalj radovi izvanrednog održavanja LC 67š04 Kamensko-Krolo L=š,8 km
Broj: 2019/S 0F2-0041945
Radovi 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1147
Ministarstvo uprave , Zagreb InfoDom d.o.o. , Zagreb nabava usluga optimizacije i standardizacije poslovnih procesa, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i IT sustava u projektu Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH
Broj: 2019/S 0F2-0003822
Usluge 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1146
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ZP Profesor&doktor d.o.o. Varaždin i Altocomm d.o.o., Zagreb nabava promotivnih materijala (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F5-0028158
Roba 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1145
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za ortopediju (grupe: š., 2., 3., 4., 5., 7., 8. i š8.
Broj: 2019/S 0F2-0046816
Roba 16.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1144
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb ZP Profesor&doktor d.o.o. Varaždin i Altocomm d.o.o., Zagreb nabava promotivnih materijala (ljetni, zimski, božićno novogodišnji materijal) (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0027087
Roba 13.12.2019. 19.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1143
Javna ustanova Nacionalni park Krka , čibenik Kameni zid d.o.o. , Drniš sanacija i uređenje gornjeg pristaništa za plovila iznad Skradinskog buka
Broj: 2019/S 0F2-0038127
Radovi 13.12.2019. 20.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1142
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Odvjetnik Mirna Ferk , Zagreb spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Broj: 2019/S 0F2-0046934
Roba 13.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1141
Grad Split , Split Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad radovi na rekonstrukciji i dogradnji DV Ružmarin
Broj: 2019/S 0F2-0036203
Radovi 13.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1140
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb PHB Automatizacija d.o.o. , Zagreb zamjena sustava napajanja i upravljanja stanicom otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0038965
Radovi 13.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1139
Opća županijska bolnica Požega , Požega Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi
Broj: 2019/S 0F2-0047145
Roba 13.12.2019. 16.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1138
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb uređaj za kontribuciju preko mobilnih mreža
Broj: 2019/S 0F2-0041849
Roba 12.12.2019. 16.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1137
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Građevinski laboratorij d.o.o. , Zagreb usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor čkurinje-luka Rijeka
Broj: 2019/S 0F2-0043472
Usluge 11.12.2019. 12.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1136
Općina Bedekovčina , Bedekovčina Elda project j.d.o.o. , Varaždin rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja
Broj: 2019/S 0F2-0046641
Roba 11.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1135
Grad Zagreb , Zagreb Neving d.o.o. , Zagreb energetska obnova zgrade Osnovne škole Tin Ujević, Koturaška ulica 75, Zagreb
Broj: 2019/S 0F2-0028775
Radovi 11.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1134
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb usluga stručne podrške za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za urbanu aglomeraciju Zagreb
Broj: 2018/S 0F2-0036681
Usluge 10.12.2019. Postupak u tijeku