Upute žalbeni postupak prema ZJN (NN 110/07 i 125/08)


 ŽALBA I NAČIN IZJAVLJIVANJA ŽALBE (članak 137 . i 145. Zakona o javnoj nabavi)

Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenima Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju Zakona o javnoj nabavi trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti navedeni zakon. Zaštitu prava može tražiti natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi, odnosno koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i tijelo nadležno za sustav javne nabave i/ili Državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s odredbama o elektroničkom potpisu. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka. Dan predaje pošti preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručenja. U slučaju izravne predaje žalbe, naručitelj je dužan izdati žalitelju potvrdu o vremenu njezina zaprimanja. Ako naručitelj odbije izdati potvrdu o vremenu zaprimanja smatrat će se da je žalba podnesena pravodobno osim ako naručitelj ne dokaže suprotno.

SADRŽAJ ŽALBE (članak 143. Zakona o javnoj nabavi)
Žalba sadrži:
 1. podatke o žalitelju (ime, prezime, tvrtku ili naziv, adresu prebivališta, sjedište),
 2. podatke o zastupniku ili punomoćniku,
 3. naziv, tvrtku i sjedište naručitelja,
 4. broj i datum postupka javne nabave i podatke o objavi o javnoj nabavi,
 5. broj i datum odluke o odabiru ponude, poništenju nadmetanja ili druge odluke naručitelja,
 6. druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima naručitelja koji su predmet postupka, o predmetu nabave, te evidencijski broj nabave,
 7. opis činjeničnog stanja,
 8. opis nepravilnosti i obrazloženje,
 9. prijedlog dokaza,
 10. žalbeni zahtjev,
 11. zahtjev za naknadu troškova postupka,
 12. potpis ovlaštene osobe i pečat.
 
ROKOVI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE  (članak 147. ZJN-i)

Postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe naručitelju odnosno zahtjeva za poništenje postupka javne nabave zbog nedostavljanja dokumentacije Državnoj komisiji, sukladno članku 154. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Žalba se izjavljuje u roku deset dana, odnosno u roku od tri dana u postupcima nabave male vrijednosti, od dana:
 1. objave o javnoj nabavi u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave
 2. javnog otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda, a u slučaju kada nije bilo javnog otvaranja ponuda od dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,
 3. primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,
 4. isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave iz točke 3. ovoga stavka,
 5. saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan ovome Zakonu, a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno navedenom, gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka.
 

PRIVREMENA MJERA I ZAHTJEV ZA NASTAVAK POSTUPKA (članak 147. i 148. Zakona o javnoj nabavi)

Žalitelj može uz žalbu podnijeti i prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja. Predmet prijedloga može biti zabrana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i izvršavanja ugovornih obveza koje su predmet nabave predmetnog postupka ali i koja druga mjera kojoj bi cilj bio sprječavanje nastanka štete do koje bi moglo doći ako se ne usvoji predložena mjera. U prijedlogu za određivanje privremene mjere žalitelj mora učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.
U slučaju suspenzivnog učinka žalbe (članak 138. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi) ili postavljanja prijedloga za određivanje privremene mjere osiguranja, naručitelj može postaviti i zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave. Zahtjev za nastavak postupka javne nabave podnosi se istodobno s odgovorom na žalbu i dokumentacijom postupka nabave.

PRAVILA DOKAZIVANJA (članak 139. Zakona o javnoj nabavi)

 Stranke su dužne u postupku iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve ili odluke, postupke, radnje ili nečinjenja, te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju. Tako je naručitelj je dužan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propuštanja te obavio postupke, koji su predmet žalbenog postupka,  a žalitelj je dužan dokazati ili barem učiniti vjerojatnim postojanje činjenica i razloga koji se tiču ovlasti na podnošenje žalbe, povreda postupka ili povreda primjene materijalnog prava, koje su istaknute u žalbi, za koje zna ili bi trebao znati.
 
NAKNADA ZA VOĐENJE ŽALBENOG POSTUPKA (članak 159. Zakona o javnoj nabavi)
 
U postupku pred Državnom komisijom žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća i naknadu za vođenje postupka u iznosu od:
 • 2.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do iznosa propisanih u članku 128. stavku 1. ovoga Zakona,
 • 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od iznosa propisanih u članku 128. stavku 1. ovoga Zakona do 2.000.000,00 kuna,
 • 7.500,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 2.000.000,00 kuna.
Uplata se vrši u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na žiro račun broj: 1001005-1863000160, sa naznakom svrhe uplate: naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, model za uplatu za pravne i fizičke osobe je 68, poziv na broj 5037 i OIB uplatioca. Dokaz o uplati treba dostaviti Državnoj komisiji.
Žalitelj uz žalbu mora dostaviti dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka. Ako dostavljena žalba ne sadrži traženi dokaz o uplati naknade, Državna komisija pozvati će žalitelja na uplatu naknade u roku koji ne može biti duži od pet dana. Ukoliko žalitelj ne plati naknadu za vođenje žalbenog postupka ili ne dostavi dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u danom roku, žalba će se odbaciti kao nedopuštena (članak 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave).
 
ODLUKE PO ŽALBI (članak 151. Zakona o javnoj nabavi)

U postupku pravne zaštite Državna komisija može:
 1. obustaviti postupak zbog odustanka od žalbe,
 2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe,
 3. odbiti žalbu zbog neosnovanosti,
 4. poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću,
 5. proglasiti odluku o pojedinačnim pravima ili postupak ništavim ako je u postupku javne nabave učinjena kakva nepravilnost koja je razlog ništavosti prema odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak,
 6. odlučiti o nagodbi sklopljenoj u postupku pred Državnom komisijom,
 7. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka,
 8. odlučiti o određivanju privremene mjere na način određen ovim Zakonom,
 9. odlučiti o prijedlogu za nastavak postupka javne nabave.
 Državna komisija o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom. Odluka Državne komisije je konačna i izvršna.
 
PRAVNA ZAŠTITA

Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka rješenja Državne komisije.
 
 
ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA
 
Naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili pristupiti njegovu izvršenju u roku 15 dana, odnosno u roku od pet dana u postupcima nabave male vrijednosti, računajući od dana propisanog u članku 147. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona. Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru, obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, izuzeća javne nabave od primjene ovog Zakona te nabave javnih usluga iz Dodatka II B sprječava potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za sve grupe ili dijelove predmeta nabave. 
Dokumenti

Obavijesti

PLAĆANJE NAKNADE ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA IZ INOZEMSTVA

PLAĆANJE NAKNADE I UPRAVNE PRISTOJBE

NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA (članak 430. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 120/16) 

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka, sukladno odredbi članka 430. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Prema točki II. I. Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini ("Narodne novine", broj 11/17)  prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun:
HR1210010051863000160, Državnog proračuna Republike Hrvatske, model za uplatu za pravne i fizičke osobe je 68, poziv na broj 5037 i OIB uplatioca. Naznačiti opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi.  

 
Sukladno odredbi članka 430. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.