Javna objava odluka

Napomena: Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave. Dostava javnom objavom je u primjeni u odnosu na žalbene postupke koji se vode po Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine.
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka
UP/II-034-02
/17-01/207 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin i Bioinstitut d.o.o., Čakovec   usluga sustavnog ispitivanja kakvoće površinskih voda na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije u 2017. i 2018. godini 
Broj: 2016/S 002-0028915
Usluge  22.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/206 
Vodovod Pula d.o.o. , Pula IKOM d.o.o. , Zagreb  vodomjeri za 2017.godinu 
Broj: 2016/S 005-0027626
Roba  22.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/205 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana  Dobava i montaža SN postrojenja za potrebe transformacije 35/10 KV u TS 35/10(20) kV Krasica 
Broj: 2016/S 005-0024962
Mjeąovita nabava  22.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/204 
TE Plomin d.o.o. , Plomin  Siemens d.d. , Zagreb  rekonstrukicija upravljačkog dijela VT mimovoda 
Broj: 2016/S 005-0021148
Usluge  21.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/203 
Opća bolnica Zadar , Zadar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb  ostali lijekovi (grupe 1., 4. i 5.) 
Broj: 2016/S 002-0008421
Roba  21.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/202 
Opća bolnica Zadar , Zadar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb  lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (grupe: 2., 3. i 4.) 
Broj: 2016/S 002-0006402
Roba  21.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/201 
Opća bolnica Zadar , Zadar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb  lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe (grupe: 1., 2. i 5.) 
Broj: 2016/S 002-0006712
Roba  21.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/200 
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Techno Spin d.o.o. , Samobor  usluga popravka i održavanja teretnih vozila    Usluge  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/199 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb  usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja 
Broj: 2016/S 005-0030089
Usluge  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/198 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb  uredski materijal, toneri i tinte    Roba  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/197 
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb  uredski materijal, toneri i tinte 
Broj: 2016/S 002-0025595
Roba  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/196 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb  izrada studije-definiranje lokacija i izrada tipskih rješenja parkirališta za teretna vozila na državnim cestama  
Broj: 2016/S 002-0018267
Usluge  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/195 
Grad Crikvenica , Crikvenica Con-Formo d.o.o. , Osijek  nabava opreme za objekt Stara škola 
Broj: 2017/S OF2-0002451
Roba  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/194 
TE Plomin d.o.o. , Plomin  Siemens d.d. , Zagreb  zamjena MCC kotla i strojarnice 
Broj: 2016/S 005-0011176
Roba  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/193 
Usluga d.o.o. , Pazin Stražaplastika d.d. , Hum na Sutli  nabava komunalne opreme 
Broj: 2017/S 0F2-0004180
Roba  20.3.2017 22.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/192 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb  usluge tjelesne i tehničke zaštite 
Broj: 2016/S 002-0030151
Usluge  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/191 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. , Zagreb  nabava radiofarmaceutika za potrebe PET/CT-a (grupa II) 
Broj: 2016/S 002-0025976
Roba  20.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/190 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Uniqa osiguranje d.d. , Zagreb  usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja 
Broj: 2016/S 005-0030089
Usluge  17.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/189 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , Zagreb Pludux Art d.o.o. , Konjščina  radovi na izgradnji kućica za samostalno stanovanje Doma za odrasle osobe Lobor Grad 
Broj: 2016/S 002-0028443
Radovi  16.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/188 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad  DV 110 kV Vinkovci-Županja, revitalizacija (nabava ovjesne i spojne opreme)  
Broj: 2016/S 005-0020590
Roba  16.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/187 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Medicina-promet d.o.o. , Zagreb  zavojni materijal (grupe: C i F)    Roba  16.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/186 
Hrvatska poljoprivredna agencija , Križevci Mod d.o.o. , Koprivnica  uređenje postojećeg prostora na lokaciji Poljana Križevačka-prostor za banku gena, laboratorij za kontrolu kvalitete meda i uredski prostor (I faza uređenja) 
Broj: 2015/S 002-0033843
Usluge  15.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/185 
Grad Split, , Split Veritas Esco d.o.o. , Split  modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov 
Broj: 2017/S OF2-0003929
Usluge  15.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/184 
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana , Vukovar Eko fokus d.o.o. , Velika Gorica  usluga održavanja čistoće i higijene 
Broj: 2016/S 002-0028921
Usluge  15.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/183 
Grad Zagreb , Zagreb Hennlich industrijska tehnika d.o.o. , Zagreb  digitalni manometar    Roba  15.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/182 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci  uklanjajne nanosa i čišćenje akumulacijskog jezera Opsenica 
Broj: 2016/S 005-0029171
Radovi  15.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/181 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad  rekonstrukcija TS 20/0,4 kV TS Donja Dobra tvornica i TS Sveti Petar  
Broj: 2016/S 005-0020498
Radovi  14.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/180 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb  popravak sklopova i komponenata plinske turbine PT B temeljem izvješća o pregledu 
Broj: 2016/S 005-0025609
Radovi  14.3.2017
21.3.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/179 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb   usluga upravljanja projektom gradnje XII. Gimnazije u kompleksu Međugorska 
Broj: 2016/S 002-0025621
Usluge  14.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/178 
Varkom d.d. , Varaždin ZP Nafta-GAZ Sp.z.o., Jaslo, Poljska i OTS-IP Sp.z.o.o., Krakow, Poljska   sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin-nadzor radova  
Broj: 2016/S 005-0001522
Usluge  14.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/177 
Varkom d.d. , Varaždin Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik  sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin-nadzor radova  
Broj: 2016/S 005-0001522
Usluge  14.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/176 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Ascon institut d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Ramtech d.o.o., Zagreb i Labos d.o.o., Varaždin   kompletni nadzor nad radovima na izgradnji paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, Faza II duljine 1 km 
Broj: 2016/S 002-0022750
Usluge  13.3.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/175 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb  nabava, isporuka i ugradnja opreme na izgradnji TS 35/10(20)kV Babina Greda -II faza 
Broj: 2016/S 005-0006673
Roba  13.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/174 
Grad Zagreb , Zagreb Festta d.o.o. , Zagreb  autoklavi 
Broj: 2016/S 002-0021105
Roba  13.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/173 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Nirosta d.o.o. , Osijek  sustav za pripremu ultračiste demineralizirane vode za potrebe hemodijalize te distribucije tri vrste koncentrata do aparata za dijalizu iz prizemlja do 5 kata (uključujući i 5 kat)    Roba  13.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/172 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Generali osiguranje d.d. , Zagreb  osiguranje od odgovornosti HKZP-a 
Broj: 2016/S 002-0029777
Usluge  13.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/171 
Dom zdravlja Metković , Metković M.T.F. d.o.o. , Zagreb  nabava zubarskog potrošnog materijala    Roba  13.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/170 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Inženjerski biro d.d. , Zagreb  izrada studije opravdanosti Makarska-Podgora  
Broj: 2016/S 002-0027849
Usluge  10.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/169 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ZP Cetis-ZG d.o.o., Sveta Nedjelja i Stega tisak d.o.o., Zagreb   usluge varijabilnog tiska 
Broj: 2016/S 002-0029568
Usluge  10.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/168 
Koprivničke vode d.o.o. , Koprivnica IKOM d.o.o. , Zagreb  vodomjeri 
Broj: 2017/S OF5-0003383
Roba  9.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/167 
Vodovod grada Vukovara d.o.o. , Vukovar IKOM d.o.o. , Zagreb  vodomjeri 
Broj: 2016/S 005-0028935
Roba  9.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/166 
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb  isporuka izolatora 
Broj: 2016/S 005-0029461
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/165 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana  isporuka SN blokova sa osiguračem 
Broj: 2016/S 005-0014427
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/164 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Markoja d.o.o. , Zagreb  rezervni dijelovi za Tetra stanice 
Broj: 2016/S 002-0028627
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/163 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Alstom Hrvatska d.o.o. , Karlovac  remont predturbinskog zatvarača agregata C 
Broj: 2016/S 005-0028781
Usluge  8.3.2017 14.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/162 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb  potrošni medicinski materijal IX-ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (grupa 1. i 2.)  
Broj: 2016/S 002-0014164
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/161 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice , Stubičke Toplice Stolarija Ćuk, obrt, vl. Nedjeljko Ćuk , Stubičke Toplice  namještaj i oprema smještajne jedinice objekta Maksimilijan-dvorišni dio II kat 
Broj: 2016/S 002-0029437
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/160 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Esot-Invest d.o.o. , Celje, Slovenija  uklanjanje nedostataka u radu pročišćivaća otpadnih voda Podturen (nastalih tijekom gradnje i garantnog perioda) 
Broj: 2016/S 005-0030180
Usluge  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/159 
Opća bolnica Virovitica , Virovitica MultiMedical d.o.o. , Zagreb  usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja 
Broj: 2016/S 002-0030150
Usluge  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/158 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi    nadzor tijekom procesa izgradnje 
Broj: 2016/S 005-0011645
Usluge  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/157 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb  isporuka izolatora za vanjsku i unutarnju ugradnju 
Broj: 2016/S 005-0029811
Roba  8.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/156 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb    izgradnja mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama  
Broj: 2016/S 002-0013743
Roba  7.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/155 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Energetski institut Hrvoje Požar , Zagreb  studija izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi, za povećanje dimenzije spojnog vrelovoda od Termoelektrane-Toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek kao podloge za potencijalno sufinanciranje iz EU fondova  
Broj: 2016/S 005-0020391
Usluge  7.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/154 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac   uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (grupa 3.) 
Broj: 2016/S 005-0005832
Radovi  7.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/153 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac   uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (grupa 1.) 
Broj: 2016/S 005-0005832
Radovi  7.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/152 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Theiss d.o.o. , Sarajevo, Bosna i Hercegovina  nabava CEMS prema OUZO (isporuka opreme i usluga zamjene postojećeg CEM sustava na dimnjaku 202m) 
Broj: 2016/S 005-0020551
Radovi  7.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/151 
Općina Nijemci , Nijemci Titan constructa d.o.o. , Zagreb  nabava i izgradnja plastenika 
Broj: 2016/S 002-0030034
Radovi  6.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/150 
Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split , Split Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. , Split  zaštitarske usluge za Studentski dom Bruno Bušić i Hostel 
Broj: 2017/S F21-0001609
Usluge  6.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/149 
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. , Zagreb Ato Inženjering d.o.o. , Osijek  usluge održavanja na crpnim stanicama, ustavama i branama koje su u sustavu obrane od poplava Hrvatskih voda-područje Osijek i Baranja 
Broj: 2016/S 002-0025492
Usluge  6.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/148 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Autoprijevoznik i usluge građevinskom mehanizacijom vl. Željko Smolković, Zagreb i Bistra-Kap, Donja Bistra, obrt za autoprijevoz, usluge u građevinarstvu niskogradnje i ostale usluge, vl. Bratislav Škrlin-Batina , Zagreb  povremeni najam hidrauličkog bagera s okretnom kupolom  
Broj: 2016/S 002-0015756
Roba  6.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/147 
Grad Zagreb , Zagreb Andel d.o.o. , Zagreb  plinomjeri-membranski G-4 (grupa 1.) 
Broj: 2016/S 002-0017470
Roba  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/146 
Grad Sisak , Sisak Millenium promocija d.o.o. , Zagreb   usluga promidžbe i vidljivosti    Usluge  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/145 
Plovput d.o.o. , Split Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb  dobava akumulatorskih baterija 
Broj: 2016/S 002-0016720
Roba  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/144 
Eko d.o.o. , Zadar Control Process s.a., Krakow, Poljska   projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje  
Broj: 2015/S 002-0027263
Radovi  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/143 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad  preventivno i interventno održavanje pasivne opreme optičko komunikacijskog sustava    Usluge  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/142 
Savjetodavna služba , Zagreb Lipov gaj d.o.o. , Zagreb  usluga izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika 
Broj: 2017/S OF2-0002916
Usluge  3.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/141 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb  nabava vodomjera 
Broj: 2016/S 005-0030191
Roba  2.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/140 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja  reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju-zajednička nabava (grupa 82.) 
Broj: 2016/S 002-0016979
Roba  2.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/139 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb  radiološka oprema (grupa I i II)  
Broj: 2016/S 002-0022728
Roba  2.3.2017 21.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/138 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb  mamomat (digitalni)-komada 2 
Broj: 2016/S 002-0020848
Roba  2.3.2017 22.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/137 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Autoherc d.o.o. , Metković  usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije    Usluge  1.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/136 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb i Stublić impex d.o.o., Sesvete   toneri 
Broj: 2016/S 005-0027608
Roba  1.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/135 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Domaći, obrt za šumarske usluge, vl. Ivica Beščec , Mikleuš  pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (II. dio grupa)    Radovi  1.3.2017  
UP/II-034-02
/17-01/134 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb  nabava, skladištenje i distribucija cjepiva protiv bolesti kvrgave kože goveda u 2017. godini 
Broj: 2016/S 002-0027906
Roba  28.2.2017 17.3.2017
8.3.2017
Odluka  Odluka
UP/II-034-02
/17-01/133 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Institut IGH d.d. , Zagreb  usluge stručnog nadzora građenja nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji Putničkog terminala u Zračnoj luci Split  
Broj: 2016/S 005-0026735
Usluge  28.2.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/132 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Osijek Peruča d.o.o. , Osijek  nabava, isporuka i montaža namještaja i opreme u sklopu projekta rekonstrukcije i modernizacije studenskog doma na adresi I.G. Kovačića 4, Osijek 
Broj: 2016/S 002-0028557
Roba  27.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/131 
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo AMM d.o.o. , Vinkovci  izgradnja sustava sanitarno-fekalne kanalizacije Gašinci 
Broj: 2016/S 005-0017214
Radovi  27.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/130 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Meritum inženjering d.o.o. , Split  usluge stručnog nadzora građenja nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji Putničkog terminala u Zračnoj luci Split 
Broj: 2016/S 005-0026735
Usluge  27.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/129 
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda-Zagorje d.o.o. , Klanjec  izvođenje radova uređenja korita za veliku vodu rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+237-km 19+037 
Broj: 2016/S 002-0029781
Radovi  24.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/128 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb  održavanje tehničkog sustava vođenja u elektranama 
Broj: 2016/S 005-0027314
Usluge  24.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/127 
Istarska županija , Pazin ZP Insepo d.o.o., Zagreb i Narodne novine d.d., Zagreb   nabava i isporuka tonera i tinti 
Broj: 2016/S 002-0029578
Roba  24.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/126 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Insepo d.o.o. , Zagreb  kupnja tonera i tinti 
Broj: 2016/S 002-0020700
Roba  24.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/125 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Knez Ljubo d.o.o. , Zagreb  Autodizalica    Roba  23.2.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/124 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Geodata projekt d.o.o. , Zagreb  geodetska mjerenja na objektima PP HE Jug  
Broj: 2016/S 005-0017142
Usluge  23.2.2017 17.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/123 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana  Postrojenje 10(20) kV TS Pročiščivać Vodice 
Broj: 2016/S 005-0029315
Radovi  23.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/122 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Osijek - Koteks d.d. , Osijek  izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg raskrižja Trpimirove ulice (DC518) s ulicom Martina Divalta u Osijeku u raskrižje sa kružnim tokom 
Broj: 2016/S 002-0030234
Radovi  23.2.2017 16.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/121 
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj Control Process s.a., Krakow, Poljska   Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na aglomeracije Rovinj - Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj  
Broj: 2016/S 002-0008147
Radovi  23.2.2017 6.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/120 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb  STOP pločice s izvorom svjetlosti i zviždaljka     Roba  22.2.2017 17.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/119 
Grad Zagreb , Zagreb Pismorad d.d. , Zagreb  folije, trake, boje za sitotisak i pribor za vertikalnu i horizontalnu signalizaciju 
Broj: 2016/S 002-0025340
Roba  21.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/118 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb  lijekovi za HIV 
Broj: 2016/S 002-0026364
Roba  21.2.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/117 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb i Geotehnički studio d.o.o., Zagreb   provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja brane Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina 
Broj: 2016/S 002-0028686
Usluge  21.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/116 
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Teh-Projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka  interventna vatrogasna odjeća i obuća 
Broj: 2016/S 002-0015307
Roba  21.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/115 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Timi d.o.o. , Zagreb  nabava usluga ispisa 
Broj: 2016/S 002-0029084
Usluge  21.2.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/114 
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb  nabava 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u RH  
Broj: 2016/S 002-0019954
Roba  20.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/113 
Grad Zagreb , Zagreb Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. , Zagreb  autobusi putem financijskog leasinga (grupa 3.) 
Broj: 2016/S 002-0011497
Roba  20.2.2017 16.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/112 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Alpha-Medical d.o.o. , Zagreb  lijekovi za HIV 
Broj: 2016/S 002-0026364
Roba  17.2.2017 20.3.2017 Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/111 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb i Stublić impex d.o.o., Sesvete   nabava tonera, cartridgea i ribona 
Broj: 2016/S 002-0028259
Roba  17.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/110 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb  nabava tonera, cartridgea i ribona 
Broj: 2016/S 002-0028259
Roba  17.2.2017  
UP/II-034-02
/17-01/109 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Instrumentaria d.d. , Sesvete  ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju 
Broj: 20015/S 002-0034796
Roba  17.2.2017 13.3.2017
23.2.2017
Odluka  Odluka
UP/II-034-02
/17-01/108 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb  premija osiguranja imovine i osiguranje od odgovornosti za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  
Broj: 2016/S 002-0030091
Usluge  16.2.2017  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |