Promocija E-VijećniceDana 20. prosinca 2016. godine, u prostorijama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, obilježeno je zaključenje poslovne godine i promocija E-Vijećnice, predstavljeno idejno rješenje obnovljene web stranice, demonstriran razvoj aplikacije za rad na vođenju žalbenih predmeta, te uvodno naznačen početak rada Stručne službe za rješavanje u žalbenim predmetima te Stručne službe za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima.

Iz uvodne riječi Predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Gorana Matešića:
  

...godina 2016. je bila period stabilnog rada i razvoja unutarnje organizacije Državne komisije. Postigle su se administrativne i proračunske pretpostavke za unutarnji razvoj i posebno za ustanovljenje Stručne službe za praćenje prakse i postupanja u sudskim postupcima.
Ujedno je to druga godina iskustva sa žalbenim predmetima iz postupaka nabave financiranih ESI fondovima koji su se odnosili na velike infrastrukturne projekte.
 
Izvješće o radu DKOM -a za 2015. godinu, konstruktivno je raspravljeno u Hrvatskom saboru i usvojeno sa 125 glasa "za" i 2 "suzdržana".
Ocjena stanja u javnoj nabavi, prijedlozi i sugestije za korekciju pravnog okvira, koji su sastavnim dijelom tog Izvješća, prihvaćeni su i od većine zastupnika, te u velikoj mjeri pretočeni u novi Zakon o javnoj nabavi. 
 
Puštanje u rad E-Vijećnice nastavak je nadogradnje aplikacije za elektronsko vođenje žalbenih predmeta i nužan preduvjet za praćenje e- nabave (elektronski oblik objave dokumentacije te ponuda u postupcima javne nabave), koji će omogućiti pouzdanije vijećanje.
Ujedno predstavlja logičan korak do e - žalbe.
 
Nove faze razvoja aplikacije za elektronsko vođenje žalbenih predmeta, s modulom upravnih sporova i njeno usklađivanje sa zahtjevima novog Zakona o javnoj nabavi, te modul elektronskog vijećanja nastavak je razvoja koji će u konačnici postupak pred DKOM-om učiniti kraćim, pouzdanijim i sigurnijim.
 
...prezentacija idejnog rješenja obnovljene web stranice je početak rada na razvoju alata koji treba rad DKOM-a učiniti digitalno transparentnijim.
 
Početak rada Stručnih službi, za rješavanje u žalbenim predmetima te praćenje prakse i postupanje u sudskim sporovima predstavlja novu stranicu razvoja. Osigurat će alat koji će koristiti vijećima kod donošenja odluka ali i drugim korisnicima koji su po raznim osnovama ( ex ante i ex post kontrola, opći korisnici, sudovi ) upućeni na sistematiziranu pravnu praksu u javnoj nabavi koja, osim domaćih odluka, uključuje i praksu Europskog suda pravde.
 
... 2017. godina donosi izazove, prije svega dovršetka projekata koji su promovirani i započeti, promjenu i tumačenje novog ZJN (ENP, tumačenje i primjena, upravnosudska zaštita ) nastavak razvoja kapaciteta kroz stručnu edukaciju...
 
Sve nam daje za pravo očekivati od sebe da budemo još bolji!