Posjet delegacije Odbora za gospodarstvo

Delegacija Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, u sastavu: Predsjednik Darinko Kosor, članovi: Damir Felak, Darko Horvat, Tomislav Lipošćak, uvaženi saborski zastupnici s Krešimirom Ivkovićem, tajnikom Odbora, boravili su dana 12. listopada u službenom posjetu DKOM-u, u sklopu ostvarenja poslovničkog cilja kontrola primjene propisa iz nadležnosti saborskog odbora.
 
Zastupnici su upoznati s aktualnim Izvješćem o radu DKOM-a, koje je raspravljeno i usvojeno u Hrvatskom saboru, te sa primjenom novog Zakona o javnoj nabavi 2016. u prva tri kvartala 2017. godine, utvrđenim trendovima i zapažanjima.
 
DKOM je predstavio svoj web servis, koji komunicira sa zainteresiranom javnošću, te napore da se osigura implementacija sustava elektroničkih žalbi i elektroničkog žalbenog spisa što bi trebalo rezultirati većoj objektivizaciji postupanja Državne komisije, te skraćenjem rokova postupanja. Izložena je i problematika vezana za sudsku zaštitu u pravu javne nabave, koja se odnosi na upravne sudove, kojoj prigodom je ukazano na duljinu trajanja sudskih sporova, kao i na pitanja vezana za dosljednost sudske prakse i nekih zakonskih rješenja.
 
DKOM je aktivnim članom Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela, koja je ustanovljena pri Europskoj komisiji u Bruxellesu, koja ima za cilj razmjenu iskustava, upoznavanje sa problemima u primjeni, propise javne nabave te komunikaciju s Europskom komisiju u tom smislu.
 
Obostrano je zaključeno kako je, daljnja komunikacija između Hrvatskog sabora i Državne komisije, ali i drugih nezavisnih regulatornih agencija, potrebna i nužna u smislu osiguranja pouzdane analize, koja će omogućiti napredak tih pravnih sustava. Jedan od alata, koji u tom pravcu Odboru stoji na raspolaganju je i zakazivanje tematskih sjednica, što će Odbor razmotriti.
 
Pred Državnom komisijom je permanentni izazov: rad na povećanju stručnosti i znanja i dosljednosti pravne prakse, a posebno udovoljavanju trenda potpune digitalizacije javne nabave, koja se nakon elektronskog oglasnika javne nabave i elektronske dostave ponuda u slijedećoj godini ima proširiti i na mogućnost izjavljivanja e-žalbe, pri čemu su pripreme u DKOM-u već poodmakle.