Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Oslanjanje radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva – Količina radova za koje se sposobnost traži – Članak 273. ZJN 2016
 
Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 

Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana