Okrugli stol: Ekonomski najpovoljnija ponuda

Okrugli stol na temu: Ekonomski najpovoljnija ponuda, održan je dana 4. svibnja 2016. godine, u sjedištu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta.
U stručnom skupu sudjelovali su članovi i stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, te gosti iz  Državne revizijske komisije Republike Slovenije.
U raspravi su sažeta dosadašnja iskustva u primjeni ovog instituta, na razini oba žalbena tijela,  u okviru postojećeg zakonskog okvira.
Nastavno, raspravljane su odredbe novog Zakona o javnoj nabavi u kontekstu implementacija Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi 4/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).