Javna nabava - sustav E-žalbe


Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).
 
Nakon javne objave nadmetanja i dostave ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije, elektronička žalba predstavlja daljnji korak do potpune digitalizacije postupka javne nabave.
 
S obzirom na mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe, i pred Državnom komisijom je izazov i zadatak koji podrazumijeva žalbeni postupak, u cijelosti bez papira.   
 
Uzimajući u obzir značaj koji uvođenje elektroničke žalbe ima za gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave, cilj radionice je što bolja obaviještenost gospodarskih subjekata o mogućnosti i načinu izjavljivanja e-Žalbe.
 
Predavači:
 
  • Goran Matešić, predsjednik DKOM-a – Prvi (uvodni) dio
  • Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a – Drugi dio
  • Ostap Graljuk, voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine – Treći dio