Članci 263. i 293. ZJN 2016

Jamstvo za ozbiljnost ponude – Upotpunjavanje

 
Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
Ponovni pregled i ocjena ponuda – Pregovaranje – Postupanje sukladno izreci odluke DKOM-a - Članak 425. stavak 6. ZJN 2016
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti – ESPD – Upotpunjavanje
 
Upotpunjavanje - Članak 293. ZJN 2016
 
Rok valjanosti ponude - Tehničke specifikacije - Članak 293. ZJN 2016
 
Javna nabava male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Starost dokumenata-Osnove za isključenje
 
 

Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana

Troškovnik - Upotpunjavanje - Izmjena ponude - Pregovaranje

Upotpunjavanje ponude bez poziva naručitelja
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćenje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi - Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave
 
Postupak male vrijednosti - Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Tehničke specifikacije